Trả lời Luyện tập 3 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không? Vì sao?

b) 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m và b không chia hết cho m thì (a + b) không chia hết cho m.

Nếu a\( \vdots \)m, b\( \vdots \)m và c không chia hết cho m thì (a + b + c) không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

a) 20 + 81 không chia hết cho 5 vì 20 chia hết cho 5 nhưng 81 không chia hết cho 5

b) 34 + 28 - 12 không chia hết cho 4 vì 28 chia hết cho 4, 12 chia hết cho 4 nhưng 34 không chia hết cho 4.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu