Trả lời Câu hỏi 1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm kí hiệu thích hợp (\( \vdots ,\,\not{\vdots}\)) thay cho dấu “?”.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia rồi điền kí hiệu thích hợp

Lời giải chi tiết

\(24\, \vdots\, 6\)

\(45 \not{\vdots}\, 10\)

\(35 \,\vdots \,5\)

\(42 \not{\vdots}\, 4\).


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu