Trả lời Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ba bội của 7 rồi tính tổng và xét xem chúng có chia hết cho 7 không?

Lời giải chi tiết

Ba số chia hết cho 7 là: 7 ; 21; 70.

Tổng của chúng là: 7 + 21 + 70 = 98 chia hết cho 7.


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu