Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bình chọn:
4.2 trên 148 phiếu
Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Lý thuyết Điểm nằm giữa hai điểm. Tia Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Điểm nằm giữa hai điểm
Hoạt động trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy quan sát hình ảnh bên. Em có nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy quan sát hình và cho biết: a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào? b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B? c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E?

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A, B như hình 8.16.Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

Xem lời giải

Vận dụng trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD như hình 8.17.Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Xem lời giải

2. Tia
Câu hỏi 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Quan sát hình 8.19 và đọc tên các tia trong hình vẽ. b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.20.a) Em hãy đọc tên các tia trong hình. b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải một tia không? Ta đó có phải là tia đối của tia AB không?

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng ? 1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D 2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D 3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D 4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.22 và cho biết

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? 1. Điểm A nằm trên tia BC 2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA. 3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau 4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng . a. Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C. b. Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Xem lời giải