Trả lời Hoạt động 6 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)m, b\( \vdots \)m và c \(\not{ \vdots }\)m thì (a + b + c)\(\not{ \vdots }\) m.

Lời giải chi tiết

3 số em chọn là: 12; 20; 5.

Vì 12 \( \vdots \) 4; 20 \( \vdots \) 4; 5 \(\not{ \vdots }\) 4

Nên tổng 12 + 20 + 5 = 37 \(\not{ \vdots }\) 4

Chú ý: Ta có thể chọn 3 số khác, trong đó có 2 số chia hết cho 4, 1 số không chia hết cho 4.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu