Trả lời Hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Viết kết quả phép chia sau dưới dạng một luỹ thừa của 6:

\({6^5}:{6^2} = \frac{{{6^5}}}{{{6^2}}} = \frac{{6.6.6.6.6}}{{6.6}} = ?\)

b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 6 trong số bị chia, số chia và thương tìm được ở câu a).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Rút gọn rồi viết kết quả dưới dạng một luỹ thừa của 6

b) Quan sát kết quả câu a) và nhận xét.

Lời giải chi tiết

a)  \({6^5}:{6^2} = \frac{{{6^5}}}{{{6^2}}} = \frac{{6.6.6.6.6}}{{6.6}} = 6.6.6 = {6^3}\)

b) Ta có 65 = 63.62 nên 65:6= 62.

Nhận xét: Hiệu số mũ của 6 trong số bị chia và số chia bằng số mũ của 6 trong thương tìm được.


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu