Trả lời Luyện tập trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết số 34 604 thành tổng giá trị các chữ số của nó 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {ab\,cde}  = a.10\,000 + b.1\,000 + c.100 + d.10 + e\)

Lời giải chi tiết

Số 34 604 được viết thành tổng giá trị các chữ số của nó là:

34 604 = (3 x 10 000) + (4 x 1 000) + (6 x 100) + (0 x 10) + 4


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu