Trả lời Luyện tập 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính

a) \(\left( { - 2,259} \right) + \left( { - 31,3} \right)\)

b) \(11,5 + \left( { - 0,325} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đặt dấu “-” ra ngoài rồi cộng hai số thập phân dương với nhau.

b) Cộng hai số thập phân khác dấu:

\(\left( { - a} \right) + b = b - a\) nếu \(0 < a \le b\)

\(\left( { - a} \right) + b =  - \left( {a - b} \right)\) nếu \(a > b > 0\)

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 2,259} \right) + \left( { - 31,3} \right) =  - \left( {2,259 + 31,3} \right)\)\( =  - 33,559\)

b) \(11,5 + \left( { - 0,325} \right) = 11,5 - 0,325\)\( = 11,175\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu