Giải bài 7.6 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

Câu 1

\(8,625.\left( { - 9} \right)\)

Phương pháp giải:

Nhân hai số khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}8,625.\left( { - 9} \right)\\ =  - \left( {8,625.9} \right)\end{array}\)

\( =  - 77,625\)

Câu 2

\(\left( { - 0,325} \right).\left( { - 2,35} \right)\)

Phương pháp giải:

Nhân hai số cùng dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước mỗi số.

Bước 2: Tính tích của hai số dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 0,325} \right).\left( { - 2,35} \right)\\ = 0,325.2,35\\ = 0,76375\end{array}\)

Câu 3

\(\left( { - 9,5875} \right):2,95\)

Phương pháp giải:

Chia hai số khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính thương của hai số dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 9,5875} \right):2,95\\ =  - \left( {9,5875:2,95} \right)\\ =  - 3,25\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu