Trả lời Luyện tập 2 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính

a) \(2,72.\left( { - 3,25} \right)\)

b) \(\left( { - 0,827} \right).\left( { - 1,1} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhân hai số khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

b) Nhân hai số cùng dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước mỗi số.

Bước 2: Tính tích của hai số dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(2,72.\left( { - 3,25} \right) =  - \left( {2,72.3,25} \right)\)\( =  - 8,84\)

b) \(\left( { - 0,827} \right).\left( { - 1,1} \right) = 0,827.1,1\)\( = 0,9097\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu