Giải bài 7.5 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

Câu 1

\(\left( { - 12,245} \right) + \left( { - 8,235} \right)\)

Phương pháp giải:

Đặt dấu “-” ra ngoài rồi cộng hai số thập phân dương với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 12,245} \right) + \left( { - 8,235} \right)\\ =  - \left( {12,245 + 8,235} \right)\\ =  - 20,48\end{array}\)

Câu 2

\(\left( { - 8,451} \right) + 9,79\)

Phương pháp giải:

Cộng hai số thập phân khác dấu:

\(\left( { - a} \right) + b = b - a\) nếu \(0 < a \le b\)

\(\left( { - a} \right) + b =  - \left( {a - b} \right)\) nếu \(a > b > 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 8,451} \right) + 9,79\\ = 9,79 - 8,451\\ = 1,339\end{array}\)

Câu 3

\(\left( { - 11,254} \right) - \left( { - 7,35} \right)\)

Phương pháp giải:

Phép trừ hai số là phép cộng với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 11,254} \right) - \left( { - 7,35} \right)\\ = \left( { - 11,254} \right) + 7,35\\ =  - \left( {11,254 - 7,35} \right)\\ =  - 3,904\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu