Trả lời Hoạt động 6 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về phép chia hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) \(\left( { - 31,5} \right):1,5\)

b) \(\left( { - 31,5} \right):\left( { - 1,5} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia hai số nguyên khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.

b) Chia hai số nguyên âm:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.

Bước 2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1 ta có thương cần tìm

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 31,5} \right):1,5 =  - \left( {31,5:1,5} \right) =  - 21\)

b) \(\left( { - 31,5} \right):\left( { - 1,5} \right) = 31,5:1,5 = 21\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu