Trả lời Hoạt động 4 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện phép nhân sau bằng cách quy về phép nhân hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) \(\left( { - 12,5} \right).1,2\)

b) \(\left( { - 12,5} \right).\left( { - 1,2} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhân hai số nguyên khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

b) Nhân hai số nguyên cùng dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước mỗi số.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 12,5} \right).1,2 =  - \left( {12,5.1,2} \right) =  - 15\)

b) \(\left( { - 12,5} \right).\left( { - 1,2} \right) = 12,5.1,2 = 15\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu