Trả lời Hoạt động khám phá 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trên trục số, mỗi điểm \( - 6;6\) cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn giữa 0 và \( - 6\); giữa 0 và 6 rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

Điểm 6 cách 0 sáu đơn vị.

Điểm \( - 6\) cách 0 sáu đơn vị


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu