Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ta đã biết \(\mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\) là tập hợp số tự nhiên. Còn \(\mathbb{Z} = \left\{ {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} \right\}\) là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra các loại số xuất hiện trong tập hợp \(\mathbb{Z}\).

Lời giải chi tiết

Các số \( - 1; - 2; - 3;...\) là các số nguyên âm.

Các số 0;1;2;3;... là cá số tự nhiên.

\(\mathbb{Z}\) là tập hợp gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu