Thử tài bạn 16 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập 1. Tính :

Đề bài

1. Tính : a) \({\left( { - 2} \right)^3}.{\left( { - 2} \right)^7}\) ;                      

b) \({\left( { - 0,12} \right)^7}:{\left( { - 0,12} \right)^5}.\)

2. Bạn Dũng nói : “Bất kì một số nào khác 0 khi nâng lên lũy thừa với số mũ chẵn đều là dương”. Hãy cho biết một vài ví dụ để chứng tỏ Dũng nói đúng.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 1.  \cr  & a){( - 2)^3}.{( - 2)^7} = {( - 2)^{3 + 7}} = {( - 2)^{10}} = 1024  \cr  & b){( - 0,12)^7}:{( - 0,12)^{7 - 5}} = {( - 0,12)^2} = 0,0144  \cr  & 2.  \cr  & {( - 5)^2} = 25;{\left( { - {1 \over 3}} \right)^4} = {1 \over {81}};{( - 2)^6} = 64 \cr} \)

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí