Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Đề bài

Thực hiện phép tính sau:

a) \({2 \over {3x}} + {5 \over {3x}}\) ;

b) \({5 \over {2ab}} + {9 \over {2ab}}\) ;

c) \({7 \over {6x}} + {4 \over {9y}}\) ;

d) \({3 \over {2b}} + {1 \over {3b}} + {5 \over 6}\) ;

e) \({{4a} \over {x - 3y}} + {{3a} \over {3x - 9y}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{2 \over {3x}} + {5 \over {3x}} = {{2 + 5} \over {3x}} = {7 \over {3x}}  \cr  & b)\,\,{5 \over {2ab}} + {9 \over {2ab}} = {{5 + 9} \over {2ab}} = {{14} \over {2ab}} = {7 \over {ab}}  \cr  & c)\,\,{7 \over {6x}} + {4 \over {9y}} = {{7.3y} \over {6x.3y}} + {{4.2x} \over {9y.2x}} = {{21y + 8x} \over {18xy}}  \cr  & d)\,\,{3 \over {2b}} + {1 \over {3b}} + {5 \over 6} = {{3.3} \over {2b.3}} + {{1.2} \over {3b.2}} + {{5.b} \over {6.b}} = {{9 + 2 + 5b} \over {6b}} = {{11 + 5b} \over {6b}}  \cr  & e)\,\,{{4a} \over {x - 3y}} + {{3a} \over {3x - 9y}} = {{4a.3} \over {\left( {x - 3y} \right).3}} + {{3a} \over {3\left( {x - 3y} \right)}} = {{12 + 3a} \over {3\left( {x - 3y} \right)}} = {{15a} \over {3\left( {x - 3y} \right)}} = {{5a} \over {x - 3y}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí