Tiếng Anh lớp 10

Unit 8: The Story Of My Village - Chuyện làng tôi

Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

D. WRITING 

Giving directions

(Cho lời chỉ đường)

Task 1. Jim has decided to come to Ann's place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann's house on the map.

(Jim quyết định đến nhà Ann vào kì nghỉ. Ann viết cho anh ấy một bức thư chỉ đường tới nhà cô ấy. Làm việc theo cặp. Đọc lá thư và nhìn vào bản đồ. Tìm nhà của Ann trên bản đồ.)

Dịch bài: 

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe tin bạn quyết định đến đây nghỉ. Mình viết thư này để chỉ cho bạn đường đi từ Nhà ga Roston đến nhà mình.

Khi bạn ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp đến cuối đường rồi rẽ phải. Đi qua một cửa hàng nhỏ. Nhà mình là ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó. Mình gửi kèm theo đây tấm bản đồ để bạn có thể đi theo lời hướng dẫn của mình một cách dễ dàng.

Mong sớm gặp bạn.

Thân,

Ann

Hướng dẫn giải:

Ann's house is at H, the second house after the shop, on Parker Avenue.

Tạm dịch:

Nhà của Ann ở H, ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng, trên đại lộ Parker.

Task 2. Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook.

(Đọc lá thư lần nữa. Gạch dưới các từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để đưa ra lời chỉ đường. Sau đó chép chúng vào vở bài tập.)

Hướng dẫn giải:

- when you come out of ...

- turn right/left

- go over

- take the first turning on the left

- you can't miss it

- keep walking for

- walk past a small shop

- keep on until

- opposite

Tạm dịch:

- khi bạn ra khỏi ...

- rẽ phải / trái

- đi qua

- rẽ đầu tiên bên trái

- bạn không thể bỏ lỡ nó

- tiếp tục đi bộ cho

- đi bộ qua một cửa hàng nhỏ

- tiếp tục cho đến

- đối diện

Task 3. Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to your house from Roston Railway Station.

(Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thư cho Jim, nói cho anh ấy đường tới nhà bạn từ Nhà ga Roston.)

Hướng dẫn giải:

Dear Jim

I’m very glad to hear you have intention of coming here for your holiday and stay at my house. I’m writing to you to tell you the way to my house from Roston Railway Station.

Now, when you come out of the station, turn right. Then go over the bridge and keep on this street, and take the second turning on your left. You’re on Bright Street. My house is just past the shoe shop on your left, opposite the souvenir shop. You can’t miss it.

I’ve enclosed a map so that you can follow my directions easily.

I’m looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nam

Tạm dịch:

Gửi Jim

Tôi rất vui khi biết bạn có ý định đến đây cho kỳ nghỉ của bạn và ở lại nhà tôi. Tôi viết thư cho bạn để cho bạn biết đường đến nhà tôi từ Ga Roston.

Bây giờ, khi bạn ra khỏi nhà ga, rẽ phải. Sau đó đi qua cây cầu và tiếp tục trên con phố này, và rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Bạn đang ở trên Phố Bright. Nhà tôi vừa qua cửa hàng giày ở bên trái, đối diện với cửa hàng lưu niệm. Bạn không thể bỏ lỡ nó.

Tôi đã đính kèm bản đồ để bạn có thể dễ dàng theo dõi chỉ đường của tôi.

Tôi mong sớm được nghe tin từ bạn.

Trân trọng,

Nam

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to the talk. (Theo chuyện kể, quyết định những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại theo từng nhóm ba người.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10

*Make a list or the activities you do every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind and deaf people.

Xem chi tiết
Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre and ask you tell him / her the facts

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Complete these sentences, using the + one of the adjectives.( Điền các câu này. dùng the + một trong những tính từ.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu