Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10


Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1. Do you think whales are fish? Why (not)?

(Bạn có nghĩ cá voi là cá không? Tại sao (không)?)

2. Why do people keep hunting whales?

(Tại sao người ta săn cá voi?)

Lời giải chi tiết:

1. No. Whales are not fish; they are mammals because they raise their young ones on milk.

(Không. Cá voi không phải là cá; chúng là động vật có vú vì chúng nuôi những con của chúng bằng sữa.)

2. Because whales can produce food, oil, leather and other products for man.

(Vì cá voi có thể sản xuất thực phẩm, dầu, da và các sản phẩm khác cho con người.)

Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1. Listen to some information about whales and decide whether the following statements are true(T) or false(F). 

(Nghe một số thông tin về cá voi và quvết định những câu sau đúng(T) hay sai(F).) 

1. The whale is the third largest animal that has ever lived on Earth.

(Cá voi là loài động vật lớn thứ ba đã từng sống trên Trái Đất.)

2. Whales are said to be the most intelligent animals in the ocean.

(Cá voi được cho là loài động vật thông minh nhất trong đại dương.)

3. Some whales are known to move into warm waters to give birth.

(Một số cá voi được biết là di chuyển vào vùng nước ấm để sinh nở.)

4. Whales are in danger because of the increase in population of other sea animals.

(Cá voi đang gặp nguy hiểm do sự gia tăng dân số của các loài động vật biển khác.)

5. Some people are still killing whales for food.

(Một số người vẫn đang giết cá voi để ăn.)

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

Whales are mammals that live in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows to 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill - their favorite food. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves.

Whale populations decrease quickly due to heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Dịch bài nghe:

Cá voi là động vật có vú sống trong nước. Một số cá voi rất lớn. Ví dụ, cá voi xanh, dài tới 30 mét và nặng hơn 200 tấn. Nó là loài động vật lớn nhất từng sống trên Trái Đất. Cá voi cũng có thể là loài động vật thông minh nhất trong đại dương.

Cá voi thích ăn trong các đại dương lạnh, nơi có nhiều nhuyễn thể - thức ăn ưa thích của chúng. Nước lạnh ở Bắc và Nam Đại Tây Dương và Bắc và Nam Thái Bình Dương là nơi có nguồn thức ăn tốt cho cá voi. Một số cá voi được biết là di cư vào vùng nước ấm để nuôi con.

Quần thể cá voi giảm nhanh do áp lực săn bắn nặng nề. Các nhóm bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban Cá voi quốc tế ngừng hầu hết các cuộc săn bắt cá voi. Tuy nhiên, các thợ săn người Mỹ bản địa, chẳng hạn như Eskimos, vẫn được phép săn một số cá voi có giới hạn để nuôi sống cộng đồng của họ. Nếu không có biện pháp hiệu quả nào được thực hiện để bảo vệ cá voi, những con vật tuyệt vời này sẽ biến mất mãi mãi.

Lời giải chi tiết:

1. F              2. T               3. T              4. F              5. T

Task 2

Task 2. Listen again and then answer the following questions. 

(Nghe lại và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the length and weight of the blue whale?

(Chiều dài và cân nặng của cá voi xanh là?)

2. Why do whales like to feed in the cold oceans?

(Tại sao cá voi thích ăn trong các đại dương lạnh?)

3. According to the listening passage, what are the food feeding grounds for world?

(Theo bài nghe, khu vực cho ăn của thế giới là?)

4. What is the main reason for the decrease in whale populations?

(Lý do chính của việc giảm quần thể cá voi là gì?)

5. What have conservation groups asked the International Whaling Commission to do?

(Các nhóm đã yêu cầu Uỷ ban cá voi quốc tế làm gì?)

6. What would happen if we didn't take any measures to protect whales?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ cá voi?)

Lời giải chi tiết:

1. A blue whale can grow to 30 meters in length and over 200 tons in weight.

(Cá voi xanh có thể dài tới 30 mét và nặng hơn 200 tấn.)

2. Because there's a lot of krill there, their favourite food.

(Bởi vì có rất nhiều nhuyễn thể ở đó, thực phẩm ưa thích của chúng.)

3. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific Ocean are their good feeding grounds.

(Nước lạnh ở Bắc và Nam Đại Tây Dương và Bắc và Nam Thái Bình Dương là nơi cho ăn tốt.)

4. Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.

(Săn bắn nặng nề là nguyên nhân chính làm giảm số lượng cá voi.)

5. They have asked the International Whaling Commission to stop most whaling.

(Họ đã yêu cầu Ủy ban cá voi quốc tế ngừng hầu hết các cuộc săn bắt cá voi.)

6. If we didn’t take any measure to protect whales, they would disappear forever soon.

(Nếu chúng ta không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ cá voi, chúng sẽ sớm biến mất.)

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Talk about whales, using the following clues.

(Làm việc theo nhóm. Nói về cá voi, dùng các từ gợi ý sau.)

their length and weight (chiều dài và cân nặng của chúng)

their feeding grounds and food (thức ăn và nguồn cung cấp thức ăn)

the reasons for protecting whales (lý do cần bảo vệ cá voi)

Lời giải chi tiết:

Whales are very big. They’re the largest sea animals. They’re about 30 metres long and weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North and South Atlantic and the North and South Pacific Oceans because in these water currents there's a lot of krill- their favourite food. Now, Conservation Groups are trying to protect whale population from being extinct.

Tạm dịch:

Cá voi rất lớn. Chúng là loài động vật biển lớn nhất. Chúng dài khoảng 30 mét và nặng khoảng 200 tấn. Khu vực cho ăn của chúng nằm trong vùng biển lạnh ở Bắc Nam Đại Tây Dương và Bắc và Nam Thái Bình Dương vì trong các dòng nước này có rất nhiều món ăn yêu thích của chúng. Bây giờ, các nhóm bảo tồn đang kêu gọi bảo vệ dân số cá voi khỏi bị tuyệt chủng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 118 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí