Thể bị động - The pasive voice

Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Review: The Pasive voice (ôn Thể bị động), 2.Forms of passive voice (Các dạng của thể bị động)

Review: The Pasive voice (ôn Thể bị động)

1.Form (Dạng): Thể bị động được cấu tạo bởi một dạng của trợ động từ Be với quá khứ phân từ (past participle: p.p )

                                  Be + past participle (P.P)

2.Forms of passive voice (Các dạng của thể bị động)

a. Simple tenses in passive (Thì đơn ở thể bị động):

                          S + be + P.P. + (O/A) + M + by + O.

                         e.g:This school was built over one hundred years ago.                                   (Trường này được xây dựng cách đây hơn 100 năm .)

                               America was discovered by Columbus .
                              (Châu Mỹ được tìm thấy bởi Columbus.)
M: modifier: bổ từ                                                                                                             Túc từ sau chữ BY được gọi là túc từ tác nhân: agent object (chỉ người thực hiện hành động)
b.Continuous tenses in pasive (Thì Tiếp diễn ở thể bị động)                                                           S + be + being + p.p. + (O/A) + M + by + O.
                       e.g: The plan is being considered by the committee.
                         (Kế hoạch đang được ủy ban cứu xét).                                                                                         When we arrived, the meal was being served.
                           (Khi chúng tôi đến. bữa ăn đang được dọn ra.)                                           c. Perfect tenses in passive (Thì hoàn thành ở thể bị động)
                         S + have + been + p.p. + (O/A ) +M + by + O.
                        e.g: Bad streets have just been repaired.
                             ( Những con đường xấu vừa được sửa.)
                             Our school this been given lots of books on wildlife lately.
                             (Vừa rồi trường chúng tôi được tặng nhiều sách về động vật hoang dã.)
d.Modals in passive (Khiếm trợ động từ ở thể bị động)
                        S + modal + be + p.p. +. (O/A) +M + by + O.
                        e.g: The time-table can be changed.
                              (Thời khóa biểu có thể được sửa đổi.)
                              The report must be finished by tomorrow morning                                                                   (Bản báo cáo phải được xong trước sáng mai.)                                         e. Phrasal verbs in passive (Động từ kép ờ thể bị động)
            e.g.: Old people haven’t been properly looked Lifter                                                                        (Người già chưa được chăm sóc thích hợp.)
*Tiểu từ (Particles) ờ động từ kép được viết ngay sau quá khứ phân từ.
f. Two-object verbs in passive (Động từ có hai túc từ ở thể bị động)
             -S + V + Oi + Od + M                                                                                                       e.g.: His falher gave him a new bike.                                                                                        => He was given a new bike by his father.
                             A new bike was "given to him by his father".
*Chú ý: Với động từ có hai túc từ - túc từ trực tiếp (Od) và túc từ gián tiếp (Oi),chúng ta có HAI cách viết dạng bị động.
-hoặc lấy túc từ gián tiếp - chỉ về người - làm chủ từ câu bị động;
-hoặc lấy túc từ trực tiếp -chỉ sự việc.... - làm chủ từ câu bị động.
Thông thường túc từ gián tiếp được dùng làm Chủ từ câu bị đông.
g. Object-complement verbs in passive (Động từ với túc từ có bở từ ờ thể bị động.) như: make, call, consider, name, choose, select,...                                                                                           e.g.: They named the boy Jolmny. (active)                                                                                     ( Họ đặt tên thằng bé là Johnny.)
                 The boy was named Johnny, (passive)
                 They keep the streets clean, (active)
                 (Họ giữ đường phố sạch sẽ.)                                                                                                  The streets are kept clean.

Các bài liên quan: - Unit 10: Conservation - Bảo tồn

Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Xem chi tiết
Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Xem chi tiết
Listening - Unit 10 trang 107 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 10 trang 107 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen and number the events in the order you hear. (Nghe và đánh số những sự kiện theo thứ tự em nghe.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.

Xem chi tiết
Reading  - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10

Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner using the information from the timetable.

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to use some verbs more than once).

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu