Tiếng Anh lớp 10

Unit 15: Cities - Các thành phố

Mệnh đề tính từ xác định tương phản với mệnh đề tính từ xác định từ không tương phản

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

1.Defining adjective clauses;1.Defining adjective clauses

A. Defining vs Non-defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ xác định tương phản với mệnh đề tính từ không xác định)
1.Defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ xác định): là một thành phần của câu không thể bỏ.
       e.g.: The city which / that has the most population in the world is Mexico City.
             (Thành phố có dân số đônng nhất trên thế giới là Mexico City.)
             The man who/that is speaking to my teacher is the principal.                         (Người đàn ông đang nói chuyện với giáo viên của tôi là hiệu trưởng.)
Chú ý: Quan hệ đại lừ (Relative pronouns ) làm túc từ ở mệnh đề tính từ xác định có thể bỏ.
          e.g.: The book (that/which) you lent me is very interesting.
                  (Cuốn sách bạn cho tôi mượn rất hay.)
                   The book you lent me is very interesting.
2.Non-defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ không xác định):
là phần thêm vào để làm cho nghĩa câu phong phú, rõ ràng hơn, chúng ta có thể bỏ nhưng câu vẫn đủ nghĩa.
e.g.: His brother, who is playing for the city football team, is very popular.
(Anh của anh ấy, người đang chơi cho đội bóng thành phố, rất được ưa chuộng.)
      Marie Curie, who was the first woman university professor in France, was born in Poland.
      (Marie Curie, một nữ giáo sư đại học đầu tiên ở Pháp, sinh ở Ba lan.)
Chú ý: ở mệnh đề tính từ không xác định:
a.tiền ngữ (the antecedent) là từ xác định (definite word):                              a.1. danh từ riêng (proper nouns).
e.g.: New York Harbour, which is ice-free in all seasons, is one of the largest cities in the world.
(Hải cảng Nữu Ước, không bị đỏng băng ở tất cả mọi mùa, là một trong những thành phổ lớn nhất thể giới.)
a.2. từ được xác định bởi sở hữu tính từ (Possessive adjectives), chỉ thị tính từ (demonstrative adjectives).
     e.g.: That woman, who gave you my address, is my aunt.
(Người phụ nữ kia, người đã cho bạn địa chỉ của tôi, là cô tôi.)
            His son, who(m) I talked with you about, is one of the best pupils in school.
             (Con trai anh ấy, người tôi đã nói với anh, là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường.)                                                                                   a.3. được bổ nghĩa bởi một cụm tính từ.
e.g.: The num in black, who is painting the statue, is a famous artist.
(Người đàn ông mặc quần áo đen, người đang sơn bức tượng, là một họa sĩ nổi tiếng.)
b. THAT không được dùng
c.quan hệ đại từ làm túc từ không được bỏ.
  e.g.: His proposal, which the commute is considering, is related to exams system.
(Đề nghị của ông ấy, (mà) ủy ban đang cứu xét, tiên hệ đến hệ thống thi.)

Các bài liên quan:

Liên từ-although Liên từ-although

ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).

Xem chi tiết
Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F). (Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Read and practise the dialogue. (Đọc và thực hành bài đối thoại.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

Xem chi tiết
Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 6 trang 70 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 6 trang 70 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1 Choose the correct option in brackets. (Chọn từ lựa chọn đúng trong ngoặc. )

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu