Listening - Unit 2 trang 26 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Listen to the conversations and match them with the pictures.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN

Read and match a question in A with a response in B.

(Đọc và ghép câu hỏi ở phần A với câu trả lởi ở phần B.)

A

B

1. What subjects are you taking this semester?

2. How do you like the class?

3. Are you enjoying the party?

4. How long are you staying?

5. Would you like to have a drink?

a. Yes, I am.

b. For a month.

c. I'm taking Maths.

d. Sure.

e. I really like it.

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 – d

1 - c. What subjects are you taking this semester? - I'm taking Maths.

(Kỳ này bạn học những môn nào? - Tôi học Toán.)

2 - e. How do you like the class? - I really like it.

(Mức độ bạn thích lớp học là như thế nào? - Tôi thực sự thích nó.)

3 - a. Are you enjoying the party? - Yes, I am.

(Bạn có thích bữa tiệc không? - Có, tôi có.)

4 - b. How long are you staying? - For a month.

(Bạn sẽ ở bao lâu? - Khoảng một tháng.)

5 - d. Would you like to have a drink? - Sure.

(Bạn có muốn chút đồ uống không? - Chắc chắn rồi.)

While

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen to the conversations and match them with the pictures.

(Nghe các bài đối thoại và ghép chúng với các hình.)

Phương pháp giải:

Tapescript:

Conversation 1:

A: So, what are you talking this semester, Lan?

B: Well, I'm taking English.

A: Me too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong's.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

Conversation 2:

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now, thanks.

Conversation 3:

A: Son. How do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it's great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

Conversation 4:

A: Hoa. How do you like it here?

B: It's very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you traveling with your friends?

B: No, I'm travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That's great.

Dịch bài nghe: 

Bài hội thoại 1:

A: Vậy, bạn đang học gì trong học kỳ này, Lan?

B: Tôi đang học tiếng Anh.

A: Tôi cũng thế. Bạn học lớp của ai?

B: Lớp cô Lan Phương.

A: Mức độ bạn thích lớp học là như thế nào?

B: Tôi thực sự thích nó.

Bài hội thoại 2:

A: Bạn có đang tận hưởng không, Nam?

B: Có.

A: Bạn có muốn tôi đưa cho bạn thứ gì đó để uống không?

B: Không phải bây giờ, cảm ơn.

Bài hội thoại 3:

A: Sơn. Bạn thích thời tiết ở Nha Trang không?

B: Ồ, thật tuyệt.

A: Vậy, khi nào bạn đến đây?

B: Tôi đến hôm qua.

A: Bạn sẽ ở lại bao lâu?

B: Trong một tuần.

A: Bạn có muốn đi bơi không?

B: Chắc chắn rồi.

Bài hội thoại 4:

A: Hoa. Bạn thích ở đây không?

B: Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất thoải mái.

A: Bạn đang đi du lịch với bạn bè?

B: Không, tôi đang đi một mình.

A: Bạn có muốn đi đâu đó để uống không?

B: Thật tuyệt.

Lời giải chi tiết:

Conversation 1: Picture b (Bài hội thoại 1: Hình b)               

Conversation 2: Picture c (Bài hội thoại 2: Hình c)     

Conversation 3: Picture d (Bài hội thoại 3: Hình d)                    

Conversation 4: Picture a (Bài hội thoại 4: Hình a) 

Task 2

Task 2Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester? 

(Kỳ này Lan đang học môn gì?)

2. Whose class is Lan in?

(Lan học lớp của ai?)

3. Where is Nam now? 

(Nam đang ở đâu?)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? 

(Sơn định ở Nha Trang trong bao lâu?)

5. Does Hoa travel with her friends? 

(Hoa đi du lịch với bạn à?)

Lời giải chi tiết:

1. She takes English.

(Cô ấy học tiếng Anh.)

2. She's in Miss Lan Phuong’s class.

(Cô ấy học lớp cô Lan Phương.)

3. He’s at a party.

(Cậu ấy ở bữa tiệc.)

4. He plans to stay there for a week.

(Cậu ấy định ở đó một tuần.)

5. No, she doesn’t. She travels alone.

(Không. Cô ấy đi một mình.)

Task 3

Task 3: Listen to the last conversation again and write in the missing words

(Nghe lại bài đối thoại cuối và điền các từ thiếu.)

Conversation 4:

A: Hoa. How do you like it (1)____?

B: It's (2)____. The hotel is (3)____ and my room is (4)____.

A: Are you (5)____ with your friends?

B: (6)____, I'm travelling (7)____.

A: Would you like to go somewhere (8)____?

B: That's great.

Lời giải chi tiết:

Conversation 4: (Bài hội thoại 4:)

1. here

2. very nice

3. big

4. comfortable

5. travelling

6. No

7. alone

8. for a drink

A: Hoa. How do you like it here?

(Hoa. Bạn thích ở đây như thế nào?)

B: It's very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

(Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất thoải mái.)

A: Are you travelling with your friends?

(Bạn đang đi du lịch với bạn bè à?)

B: No, I'm travelling alone.

(Không, tôi đang đi một mình.)

A: Would you like to go somewhere for a drink?

(Bạn có muốn đi đâu đó để uống không?)

B: That's great.

(Thật tuyệt.)

After

AFTER YOU LISTEN

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school.

(Làm việc theo nhóm. Nói về những khó khăn em trải qua ở trường.)

Lời giải chi tiết:

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

(Bạn có gặp khó khăn gì ở trường không, Nga?)

Nga: Yes. Certainly I have.

(Có. Chắc chắn rồi.)

Hoa: What difficulties?

(Khó khăn gì?)

Nga: What can I say is learning English.

(Điều tôi có thể nói là về việc học tiếng Anh.)

Hoa: What's that? Can you tell me?

(Cái gì thế? Bạn có thể cho tôi biết không?)

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what's more the equipment for learning such as cassettes, television ... is very little, too. And at home, I don't have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can't practise and have a good preparation before classes.

(Trong lớp học, chúng tôi hầu như không thực hành nói và nghe chút nào vì thời gian dành riêng cho những kỹ năng này rất ít. Và những thiết bị học tập như cassette, tivi ... cũng rất ít. Và ở nhà, tôi không có máy ghi âm để nghe bài học của mình; do đó tôi không thể thực hành và chuẩn bị tốt trước giờ học.)

Hoa: Do you have any other difficulty?

(Bạn có gặp khó khăn nào khác không?)

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends' houses. So, it's hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o'clock.

(Ồ, có. Tôi sống xa trường và xa nhà bạn bè. Vì vậy, thật khó cho tôi để học với bạn bè của tôi, đặc biệt là khi tôi có các lớp học buổi chiều. Đôi khi tôi về nhà muộn vào buổi tối, vào khoảng 8 giờ.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 143 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.