SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: The Story Of My Village - Chuyện làng tôi

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 10


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 8

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE

Chuyện làng tôi

-  crop /krɔp/ (n): vụ mùa

- produce /prə'dju:s/ (v): làm , sản xuất

- harvest /'hɑ:vist/ (v): thu họach

- rice field /'rais'fi:ld/ (n): cánh đồng lúa

- make ends meet (v): kiếm đủ tiền để sống

- to be in need of (a): thiếu cái gì

- straw /strɔ:/ (n): rơm

- mud /mʌd/ (n): bùn

- brick /brik/ (n): gạch

- shortage /'∫ɔ:tidʒ/ (n): túng thiếu

- manage /'mænidʒ/ to do sth (v): giải quyết , xoay sở.

- villager /'vilidʒə/ (n): dân làng

- techical high school (n): trường trung học kĩ thuật

- result in /ri'zʌlt/ (v): đưa đến, dẫn đến.

- introduce /,intrə'dju:s/ (v): giới thiệu

- farming method /fɑ:miη, 'meθəd/ (n): phương pháp canh tác

- bumper crop (n): mùa màng bội thu

- cash crop /'kæ∫krɒp/ (n): vụ mùa trồng để bán

- export /'ekspɔ:t/ (v): xuất khẩu

- thanks to (conj): nhờ vào

- knowledge /'nɔlidʒ/ (n): kiến thức

- bring home /briη, houm/ (n): mang về

- lifestyle /laifstail/ (n): lối sống

- better /'betə/ (v): cải thiện, làm cho tốt hơn.

- science /'saiəns/ (n): khoa học

- medical centre /'medikl,'sentə/ (n): trung tâm y tế

- canal /kə'næl/ (n): kênh

- lorry /'lɔri/ (n): xe tải

- resurface /,ri:'sə:fis/ (v): trải lại, thảm lại (mặt đường)

- muddy /'mʌdi/ (a): lầy lội

- flooded /flʌded/ (a): bị ngập lụt

- cart /kɑ:t/ (v): chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo.

- loads /'loudz/ of (n): nhiều

- suburbs /'sʌbə:bz/ (n): khu vực ngọai ô

- pull down /pul, daun/ (v): phá bỏ

- cut down /kʌt, daun/ (v): chặt bỏ

- atmosphere /'ætməsfiə/ (n): bầu không khí

- peaceful /'pi:sfl/ (a): yên tĩnh

- enclose /in'klouz/ (v): gửi kèm

- entrance /'entrəns/ (n): lối vào, cổng vào

- go straight /streit/ ahead (exp): đi thẳng về phía trước

- crossroads /'krɔsroudz/ (n): giao lộ, bùng binh


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài