SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10


Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ 

Work with a partner. Answer the following questions 

(Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Have you ever been to a national park?

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world?

3. What trees and animals can you see in a national park?

Lời giải chi tiết:

1. - Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

    - No, I haven’t been to any national park yet.

2. In Vietnam, there are Nam Cat Tien National Park, Cuc Phuong National Park and Bach Ma National Park, and Yellowstone National Park in Wyoming, USA and Nairobi National park in Kenya, Africa.

3. In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) and rare wild animals and valuable plants.

Tạm dịch:

1. Bạn đã từng đến một công viên quốc gia chưa?

=> - Có, tôi đã từng đến Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai.

     - Không, tôi chưa đến công viên quốc gia nào cả.

2. Bạn có thể nêu tên một số công viên quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới không?

=> Tại VN, có Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc gia Bạch Mã, và Vườn Quốc gia Yellowstone ở Wyoming, Mỹ và công viên quốc gia Nairobi ở Kenya, châu Phi.

3. Bạn có thể thấy cây cối và động vật nào trong công viên quốc gia?

=> Trong một công viên quốc gia, tôi có thể nhìn thấy những cây cổ thụ và động vật hoang dã quý hiếm và những cây có giá trị.

While

WHILE YOU READ 

Read the passages, and then do the tasks that follow.

(Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)


Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam's nine national parks to be established, and it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya's smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Task 1

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions.

(Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

1. establish: to start an organization that is intended to continue for a long time

2. _______: to have something inside

3. _______: a group/groups of animals or plants

4. _______: a state of continuing to live or exist

5. _______: related to an area near a tropical area

6.  _______: a state of being polluted

Lời giải chi tiết:

1. establish

2. contain

3. species

4. survival

5. sub-tropical

6. contamination

Tạm dịch:

1. thành lập: bắt đầu một tổ chức được dự định sẽ tiếp tục trong một thời gian dài

2. chứa đựng: có gì đó bên trong

3. loài: một nhóm / các nhóm động vật hoặc thực vật

4. sự sống sót: một trạng thái tiếp tục sống hoặc tồn tại

5. cận nhiệt đới: liên quan đến một khu vực gần khu vực nhiệt đới

6. sự ô nhiếm: một trạng thái bị ô nhiễm

Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

2. Why would November be a suitable time to visit park?

3. What can people learn in Nairobi National Park?

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage?

5. Why is Everglades National Park endangered?

6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water?

Lời giải chi tiết:

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Because it is the time when the dry season is over.

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6. If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

Tạm dịch:

1. Diện tích rừng nhiệt đới ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là?

=> Diện tích rừng nhiệt đới tại Vườn quốc gia Cúc Phương là 200 km2.

2. Tại sao tháng 11 sẽ là thời điểm thích hợp để ghé thăm công viên?

=> Bởi vì đó là thời điểm mùa khô kết thúc.

3. Mọi người có thể học được gì ở Vườn Quốc gia Nairobi?

=> Họ có thể tìm hiểu về thói quen của động vật và cách một loài phụ thuộc vào loài khác để sống sót.

4. Những loại động vật nào được chăm sóc trong trại trẻ mồ côi?

=> Trong trại trẻ mồ côi, động vật mồ côi và bị bỏ rơi được chăm sóc.

5. Tại sao Vườn Quốc gia Everglades lại bị đe dọa?

=> Quốc gia Everglades Pak đang bị đe doạ do mức độ độc hại của hóa chất trong nước.

6. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với công viên quốc gia Everglades nếu có nhiều hóa chất được thải vào nước?

=> Nếu mọi người không ngừng phát hóa chất độc hại vào trong nước, thực vật và động vật sẽ biến mất / bị giết.

After

AFTER YOU READ  

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why?

(Thảo luận từng nhóm. Công viên nào trong ba công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

First, it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next, it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can set the work being done to protect threatened and endangered species.

Tạm dịch:

Tôi muốn đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương nhất vì những lý do sau đây.

Đầu tiên nó là ở nước ta. Do đó rất dễ dàng và không quá tốn kém để chúng tôi đến đó. Tiếp theo nó được cho là già để chúng ta có thể tìm thấy một cây một nghìn năm tuổi và một lượng lớn rừng mưa nhiệt đới. Hơn nữa, du khách có thể nghiên cứu bướm, thăm hang động và leo núi. Cuối cùng, chúng ta có thể làm công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài bị đe dọa và bị nguy hiểm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 184 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.