Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10


Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before You Read

Work with a partner. Answer the following questions 

(Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Have you ever been to a national park?

(Bạn đã từng đến một công viên quốc gia chưa?)

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world?

(Bạn có thể nêu tên một số công viên quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới không?)

3. What trees and animals can you see in a national park?

(Bạn có thể thấy cây cối và động vật nào trong công viên quốc gia?)

Lời giải chi tiết:

1. - Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

(Có, tôi đã từng đến Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai.)

    - No, I haven’t been to any national park yet.

(Không, tôi chưa đến công viên quốc gia nào cả.)

2. In Vietnam, there are Nam Cat Tien National Park, Cuc Phuong National Park and Bach Ma National Park, and Yellowstone National Park in Wyoming, USA and Nairobi National park in Kenya, Africa.

(Ở Việt Nam, có Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc gia Bạch Mã, và Vườn Quốc gia Yellowstone ở Wyoming, Mỹ và công viên quốc gia Nairobi ở Kenya, châu Phi.)

3. In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) and rare wild animals and valuable plants.

(Trong một công viên quốc gia, tôi có thể nhìn thấy những cây cổ thụ và động vật hoang dã quý hiếm và những cây có giá trị.)

While

While You Read

Read the passages, and then do the tasks that follow.

(Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)


Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam's nine national parks to be established, and it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya's smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Task 1

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions.

(Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

1. establish: to start an organization that is intended to continue for a long time

(thành lập: bắt đầu một tổ chức được dự định sẽ tiếp tục trong một thời gian dài)

2. _______: to have something inside

3. _______: a group/groups of animals or plants

4. _______: a state of continuing to live or exist

5. _______: related to an area near a tropical area

6.  _______: a state of being polluted

Lời giải chi tiết:

1. establish 2. contain 3. species
4. survival 5. sub-tropical 6. contamination

2. contain: to have something inside

(chứa đựng: có gì đó bên trong)

3. species: a group/groups of animals or plants

(loài: một nhóm / các nhóm động vật hoặc thực vật)

4. survival: a state of continuing to live or exist

(sự sống sót: một trạng thái tiếp tục sống hoặc tồn tại)

5. sub-tropical: related to an area near a tropical area

(cận nhiệt đới: liên quan đến một khu vực gần khu vực nhiệt đới)

6. contamination: a state of being polluted

(sự ô nhiếm: một trạng thái bị ô nhiễm)

Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

(Diện tích rừng nhiệt đới ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là?)

2. Why would November be a suitable time to visit park?

(Tại sao tháng 11 sẽ là thời điểm thích hợp để ghé thăm công viên?)

3. What can people learn in Nairobi National Park?

(Mọi người có thể học được gì ở Vườn Quốc gia Nairobi?)

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage?

(Những loại động vật nào được chăm sóc trong trại trẻ mồ côi?)

5. Why is Everglades National Park endangered?

(Tại sao Vườn Quốc gia Everglades lại bị đe dọa?)

6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với công viên quốc gia Everglades nếu có nhiều hóa chất được thải vào nước?)

Lời giải chi tiết:

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

(Diện tích rừng nhiệt đới tại Vườn quốc gia Cúc Phương là 200 km2.)

2. Because it is the time when the dry season is over.

(Bởi vì đó là thời điểm mùa khô kết thúc.)

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

(Họ có thể tìm hiểu về thói quen của động vật và cách một loài phụ thuộc vào loài khác để sống sót.)

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

( Trong trại mồ côi, động vật mồ côi và bị bỏ rơi được chăm sóc.)

5. Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

(Quốc gia Everglades Pak đang bị đe doạ do mức độ độc hại của hóa chất trong nước.)

6. If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

(Nếu mọi người không ngừng phát hóa chất độc hại vào trong nước, thực vật và động vật sẽ biến mất / bị giết.)

After

After You Read

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why?

(Thảo luận từng nhóm. Công viên nào trong ba công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

First, it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next, it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can set the work being done to protect threatened and endangered species.

Tạm dịch:

Tôi muốn đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương nhất vì những lý do sau đây.

Đầu tiên nó là ở nước ta. Do đó rất dễ dàng và không quá tốn kém để chúng tôi đến đó. Tiếp theo nó được cho là già để chúng ta có thể tìm thấy một cây một nghìn năm tuổi và một lượng lớn rừng mưa nhiệt đới. Hơn nữa, du khách có thể nghiên cứu bướm, thăm hang động và leo núi. Cuối cùng, chúng ta có thể làm công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài bị đe dọa và bị nguy hiểm.


Bình chọn:
4 trên 196 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí