Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10


Work with a partner. Look at map and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before (a)

BEFORE YOU READ 

a. Work with a partner. Look at the map and give the Vietnamese names for the oceans on the map.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Lời giải chi tiết:

Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

Pacific Ocean: Thái Bình Dương

Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

Indian Ocean: Ấn Độ Dương

Antarctic Ocean: Nam Băng Dương

Before (b)

b. Work with a partner: Look at the pictures below Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given to help you.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn các hình bên dưới. Bạn có thể gọi tên động vật biển ở mỗi hình không. Mẫu tự được cho để giúp em.)

Lời giải chi tiết:

Seal: hải cẩu                  

Jellyfish: con sứa

Turtle: rùa biển               

Shark: cá mập

While

WHILE YOU READ 

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

There is only one ocean. It is divided into five different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, and Arctic Oceans. There are also many other smaller seas, gulfs and bays which form part of them. Altogether they cover 75 percent of the earth's surface. For centuries, people have been challenged by the mysteries that lie beneath the ocean. However, today's scientists have overcome many of the challenges of the depth by using modern devices. They send submarines to investigate the seabed and bring samples of marine life back to the surface for further study. Satellite photographs provide a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea populations. If modem technology did not exist, we would never have such precious information.

Marine plants and animals fall into three major groups. Some of them live on or depend on the bottom like the starfish. Some are swimming animals such as fishes and sharks that move independently of water currents while others are tiny organisms that are carried along by the currents like the jellyfish. Plants and animals of the sea, however small or oversized, all contribute to its biodiversity. Unless this biodiversity were maintained, marine life would be at stake.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Chỉ có một đại dương duy nhất. Nó được chia thành năm phần khác nhau: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương và Bắc Băng Dương. Cũng còn có nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ hơn là một phần của các đại dương ấy. Những đại dương này chiếm 75% bề mặt trái đất. Nhiều thế kỷ nay những bí mật nằm sâu dưới lòng đại dương đã thách thức con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện nay với các trang thiết bị hiện đại đã vượt qua được những thách thức của đại dương. Con người đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy biển và đưa lên bờ những mẫu sinh vật biển để nghiên cứu thêm. Những bức ảnh chụp từ vệ tinh cung cấp rất nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và các cư dân dưới biển. Nếu không có những công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có những thông tin quí giá như thế.

Động, thực vật biển được chia thành ba nhóm chính. Nhóm sống nhờ và lệ thuộc vào tầng đáy như loài sao biển. Nhóm động vật bơi như các loài cá và cá mập di chuyển không phụ thuộc vào dòng nước trong khi các loài sinh vật nhỏ bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực vật biển dù có kích thước nhỏ bé hay to quá cỡ đều góp phần vào sự đa dạng sinh học của biển. Nếu sự đa dạng sinh học này không được duy trì, sinh vật biển sẽ bị đe dọa.

Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with one of them. There are more words than needed.

(Các từ trong khung xuất hiện ở bài đọc. Điền mỗi chỗ trống với một trong chúng. Có nhiều từ hơn cần thiết.)

gulf            oversized            biodiversity         challenges               investigate            tiny          samples                   provide

1. Some plants and animals are referred to as________ organisms because they are extremely small.

2. Thanks to modern technology, scientists have been able to________ the life of plants and animals that live under the sea.

3. A ________ is a large area of sea that is partly surrounded by land.

4. ________ is a term that refers to the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

5. These scientists have collected different________ to analyse for their experiment.

Phương pháp giải:

gulf (n): vịnh

oversized (adj): quá cỡ

biodiversity (n): sự đa dạng sinh học

challenges (n): thách thức/ thử thách

investigate (v): điều tra           

tiny (adj): nhỏ bé

samples (n): vật mẫu

provide (v): cung cấp

Lời giải chi tiết:

1. tiny 2. investigate  3. gulf 4. Biodiversity   5. samples

1. Some plants and animals are referred to as tiny organisms because they are extremely small.

(Một số thực vật và động vật được gọi là sinh vật nhỏ vì chúng cực kỳ nhỏ.)

Giải thích: Trước danh từ "organisms" cần tính từ.

2. Thanks to modern technology, scientists have been able to investigate the life of plants and animals that live under the sea.

(Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã có thể điều tra cuộc sống của thực vật và động vật sống dưới biển.)

Cấu trúc: be able to + V (nguyên thể)

3. A gulf is a large area of sea that is partly surrounded by land.

(Vịnh là một khu vực rộng lớn của biển được bao bọc một phần bởi đất liền.)

Giải thích: mạo từ "a" + danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm

4. Biodiversity is a term that refers to the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

(Đa dạng sinh học là một thuật ngữ đề cập đến sự tồn tại của các loại động vật và thực vật khác nhau tạo nên một môi trường cân bằng.)

Giải thích: Trước động từ "is" cần danh từ số ít đóng vai trò chủ ngữ.

5. These scientists have collected different samples to analyse for their experiment.

(Các nhà khoa học này đã thu thập các mẫu khác nhau để phân tích cho thí nghiệm của họ.)

Giải thích: Sau tính từ "different" cần danh từ.

Task 2

Task 2: Read the passage again and then answer the following questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What percentage of the earth's surface is covered by seas and oceans?

(Phần trăm bề mặt trái đất được bao phủ bởi biển và đại dương là bao nhiêu?)

2. How do scientists now overcome the challenges of the depth?

(Làm thế nào để các nhà khoa học vượt qua những thách thức của chiều sâu?)

3. What can submarines do to help scientists know about the undersea world?

(Tàu ngầm có thể làm gì để giúp các nhà khoa học biết về thế giới dưới đáy biển?)

4. What can we learn from the satellite photos?

(Chúng ta có thể biết được gì từ các bức ảnh vệ tinh?)

5. What are the three groups of marine plants and animal? 

(Ba nhóm thực vật và động vật biển là gì?)

6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu đa dạng sinh học biển không được duy trì?)

Lời giải chi tiết:

1. 75% of the earth surface is covered by sea and oceans.

(75% bề mặt trái đất được bao phủ bởi biển và đại dương.)

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

(Bây giờ họ vượt qua những thách thức của chiều sâu bằng cách sử dụng các thiết bị hiện đại.)

3. They investigate the seabed and bring samples of the marine life back to the surface for further study.

(Chúng điều tra đáy biển và đưa các mẫu sinh vật biển trở lại bề mặt để nghiên cứu sâu hơn.)

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population.

(Chúng ta có thể biết nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước, độ sâu và dân số dưới đáy biển.)

5. They are  those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents and those that are carried along by the currents.

(Chúng là những thứ sống trên hoặc phụ thuộc vào đáy biển như con sao biển, những thứ di chuyển độc lập với dòng nước và được mang theo bởi dòng chảy.)

6. The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained.

(Các sinh vật biển sẽ bị đe dọa nếu  sinh học biển không được duy trì.)

After

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling in each blank with a word or phrase given in the hox below.

(Làm việc từng đôi. Điền bài tóm tắt của bài đọc bằng cách điền mỗi chỗ trống với từ hoặc cụm từ được cho trong khung bên dưới.)

plants and animals        discoveries          huge           closely connected          modern               three-quarters

mysterious                   biodiversity

Though covering (1)_______ of the earth's surface, the ocean has remained (2) _______ to us until recently.

With (3)_______ technology we have now made important (4)_______ about the (5)_______ of marine life.

We have learnt that whether tiny or (6)_______ , all the (7)_______ of the sea are (8)_______ .

Lời giải chi tiết:

1. three-quarters 2. mysterious 3. modern 4. discoveries
5. biodiversity 6. huge 7. plants and animals 8. closely connected

Though covering (1) three-quarters of the earth's surface, the ocean has remained (2) mysterious to us until recently. With (3) modern technology we have now made important (4) discoveries about the (5) biodiversity of marine life. We have learnt that whether tiny or (6) huge, all the (7) plants and animals of the sea are (8) closely connected.

(Mặc dù bao phủ ba phần tư bề mặt trái đất, đại dương vẫn còn bí ẩn đối với chúng ta cho đến gần đây. Với công nghệ hiện đại, chúng ta đã có những khám phá quan trọng về đa dạng sinh học của sinh vật biển. Chúng ta đã biết được rằng dù nhỏ hay to, tất cả các loài thực vật và động vật biển đều được kết nối chặt chẽ.)


Bình chọn:
4.3 trên 242 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí