Language focus - Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10


Exercise 1: Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Pronunciation

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

/ʒ/ /ʃ/

television

pleasure

measure

Asia

illusion

massage

shop

machine

Swedish

washing

English

special

* Practise these sentences.

(Luyện tập các câu sau)

1. It's his pleasure to visit Asia.

2. You shouldn't have any illusions about television.

3. A massage can be a good measure to help you relax.

4. Does this shop sell washing machines?

5. Is he English or Swedish?

6. Is there anything special on TV tonight?

Tạm dịch: 

1. Đó là niềm vui của ông khi đến thăm châu Á.

2. Bạn không nên có bất kỳ ảo tưởng về truyền hình.

3. Massage có thể là một biện pháp tốt để giúp bạn thư giãn.

4. Cửa hàng này có bán máy giặt không?

5. Anh ấy là người Anh hay người Thụy Điển?

6. Có điều gì đặc biệt trên TV tối nay không?

Grammar

Grammar and vocabulary 

Exercise 1: Write the comparative and superlative forms of the adjectives. 

(Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Adjectives  Comparatives Superlatives
1. cheap    cheaper the cheapest
2. expensive   more expensive the most expensive
3. young    
4. happy    
5. big    
6. busy     
7. intelligent    
8. beautiful     
9. bad    
10. far    
11. new    
12. dangerous    

Lời giải chi tiết:

Adjectives  Comparatives Superlatives
1. cheap     cheaper  the cheapest
2. expensive    more expensive  the most expensive
3. young  younger  the youngest
4. happy  happier  the happiest
5. big  bigger  the biggest
6. busy   busier  the busiest
7. intelligent  more intelligent  the most intelligent
8. beautiful   more heauliful  the most beautiful
9. bad  worse the worst
10. far  farther / further  the Farthest / furthest
11. new  newer  the newest
12. dangerous  more dangerous  the most dangerous

Exercise 2

Exercise 2Put the words in the correct order to make sentences or questions.

(Đặt những từ đúng thứ tự để làm câu hay câu hỏi).

1. family/the/am/my/in/I/oldest

2. sister/me/my/than/younger/is

3. class/who/oldest/the/t lie/in/is ?

4. passenger/plane/used to be/Concord/world/fastest/the/in/the

5. book/interesting/than my/your/more/is/book

6. bought /expensive/shop/the/in/watch/most/Peter/the

7. cheapest/buy/you/shop/in/the/the/did/vvatch/?

8. difiicult/German/English/is/than/more/much

9. weather/ better/today/than/much/ is/yesterday/ the

Lời giải chi tiết:

1. I am the oldest in my family.

2. My sister is younger than me.

3. Who is the oldest in the class?

4. Concord used to be the fastest passenger plane in the world.

5. Your book is more interesting than mine.

6. Peter bought the most expensive watch in the shop.

7. Did you buy the cheapest watch in the shop?

8. German is much more difficult than English.

9. The weather today is much better than yesterday.

Tạm dịch:

1. Tôi là người lớn tuổi nhất trong gia đình tôi.

2. Em gái tôi trẻ hơn tôi.

3. Ai là người lớn tuổi nhất trong lớp?

4. Concord từng là máy bay chở khách nhanh nhất trên thế giới.

5. Cuốn sách của bạn thú vị hơn tôi.

6. Peter mua chiếc đồng hồ đắt nhất trong cửa hàng.

7. Bạn có mua đồng hồ rẻ nhất trong cửa hàng không?

8. Tiếng Đức khó hơn tiếng Anh nhiều.

9. Thời tiết hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Exercise 3

Exercise 3Look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not he there. Put a lick (✓) for each correct line. If a line has a word which should not be there, write the word in the space.

(Nhìn kỹ mỗi dòng. Một số dòng đúng và một sổ có một từ đáng lẽ không đứng ở đó. Đặt dấu (✓ ) cho mỗi dòng đúng. Nếu một dòng có một từ đáng lẽ không đứng ở đó, viết từ đó ở chỗ trống.)

First of all, walking is obviously the cheapest  
means of travelling, and can be the quicker
in a city centre. Of course, the further you have
to go, the more so tired you will become.
In some ways walking is more healthier than
travelling by bus or car, but it can be just as the
unhealthy because cities are the much more
polluted than they used to be. Cars are faster
of course and more than convenient, but as cities
become more of crowded, parking is getting
harder. Sometimes public transport is better.
even though buses don’t go as fast as cars do it.
Cars are a lot more and convenient but as they
cause most pollution, it is the better to avoid
using them if possible. In a city the fastest way
of travelling is on a bike, which keeps you fitter
and is not so that noisy as a motorbike or a car
the
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời giải chi tiết:

First of all, walking is obviously the cheapest  
means of travelling, and can be the quicker the
in a city centre. Of course, the further you have further 
to go, the more so tired you will become. so
In some ways walking is more healthier than more
travelling by bus or car, but it can be just as the  ✓
unhealthy because cities are the much more  the
polluted than they used to be. Cars are faster  ✓
of course and more than convenient, but as cities  than
become more of crowded, parking is getting  of
harder. Sometimes public transport is better,  ✓
even though buses don’t go as fast as cars do it.  it
Cars are a lot more and convenient but as they  and
cause most pollution, it is the better to avoid  the
using them if possible. In a city the fastest way  ✓
of travelling is on a bike, which keeps you fitter  ✓
and is not so that noisy as a motorbike or a car  that

Tạm dịch:

Trước hết, đi bộ rõ ràng là phương tiện đi lại rẻ nhất và có thể nhanh hơn ở trung tâm thành phố. Tất nhiên, bạn càng phải đi xa, bạn càng trở nên mệt mỏi. Trong một số cách, đi bộ là lành mạnh hơn đi du lịch bằng xe buýt hoặc xe hơi, nhưng nó có thể không lành mạnh bởi vì các thành phố ô nhiễm hơn nhiều so với trước đây. Ô tô nhanh hơn tất nhiên và thuận tiện hơn, nhưng khi thành phố trở nên đông đúc hơn, đỗ xe khó khăn hơn. Đôi khi phương tiện giao thông công cộng tốt hơn, mặc dù xe buýt không đi nhanh như xe hơi. Ô tô thuận tiện hơn nhiều nhưng chúng gây ô nhiễm nhiều nhất, tốt hơn là tránh sử dụng chúng nếu có thể. Trong một thành phố, cách di chuyển nhanh nhất là trên một chiếc xe đạp, giúp bạn không bị rung và không ồn ào như xe máy hoặc xe hơi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí