Tiếng Anh lớp 10

Unit 15: Cities - Các thành phố

Liên từ-although

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).

B. ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).
e.g.: Although this city is small, it’s very clean and beautiful. (Mặc dù thành phổ này nhỏ. nó rất sạch và đẹp.)
Although he’s poor, he leads a very honest life.
(Mặc dù anh ấy nghèo, anh ấy có cuộc sống rất trung thực.)                                 Ngoài although, những từ “EVEN THOUGH, THOUGH" (mặc dù) cũng được dùng
e.g.: Even though the lest was difficult, the pupils tried to finish it.
(Mặc dù bài kiểm tra khó, các học sinh cố gắng làm xong.)                               ALTHOUGH có thể được thay thế bởi liên từ (conjunction)                               BUT. hay từ nối (connector) HOWEVER.
e.g.: He’s poor, but he leads a very honest life.
He’s poor: however, he leads a very honest life.
Chú ý: a. BUT: thường theo sau dấu phẩy (,: a comma)
HOWEVER: thường thee sau dấu chấm phẩy(;: semi-colon)

Các bài liên quan:

Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F). (Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Read and practise the dialogue. (Đọc và thực hành bài đối thoại.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

Xem chi tiết
Writing - Unit 15 trang 162 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 15 trang 162 SGK Tiếng Anh 10

Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng