Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10


Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before You Read

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loạt âm nhạc.)

Type of music

Description

1. folk music

2. rock 'n' roll

3. pop music

4. classical music

5. jazz

a. serious and traditional Western European music

b. traditional music of a country

c. a combination of African and Western music

d. modern music that is popular with young people

e. a style of music with a strong and loud beat

Lời giải chi tiết:

1. b  2. e  3. d  4. a  5. c

1 - b: folk music - traditional music of a country

(nhạc dân tộc: nhạc truyền thống của một đất nước)

2 - e: rock 'n' roll - a style of music with a strong and loud beat

(rock 'n' roll: một phong cách âm nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ và to)

3 - d: pop music - modern music that is popular with young people

(nhạc pop: âm nhạc hiện đại phổ biến với giới trẻ)

4 - a: classical music - serious and traditional Western European music

(nhạc cổ điển: âm nhạc Tây Âu nghiêm túc và truyền thống)

5 - c: jazz - a combination of African and Western music

(jazz: Một sự kết hợp giữa âm nhạc của Châu phi và Phương Tây)

While

While You Read

Read the passage and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate - especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feelings. It can express one’s anger, love, hate or friendship; it can also convey one's hopes and dreams.

Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning.

Above all, music entertains. It makes people happy and excited. It delights the senses. In fact, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult 10 imagine what our lives would be like without music.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Có hai điều làm con người khác biệt với tất cả động vật khác: đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc rõ ràng khác biệt với ngôn ngữ. Tuy nhiên, người ta có thể dùng nó để truyền đạt - nhất là cảm xúc của họ. Giống như đọc, viết và nói. Âm nhạc có thể diễn tả ý tưỏng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể diễn tả sự giận dữ, tình yêu. sự thù ghét hoặc tình bằng hữu: nó cũng có thể truyền đi niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần rất thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Nó được sử dụng (chơi) trong hầu như tất cả biến cố quan trọng và những dịp đặc thù và định một âm điệu cho chúng. Nó tăng thêm sự vui vẻ cho không khí của một lễ hội và làm đám tang thêm trang nghiêm và đau buồn. Âm nhạc ru các đứa bé ngủ về đêm và đánh thức học sinh vào buổi sáng.

Trước hết, âm nhạc giải trí con người. Nó làm cho con người vui vẻ và phấn khích. Nó gây khoái cảm cho giác quan. Thật vậy, âm nhạc như sự tiêu khiển luôn luôn là một kinh doanh lớn. Nó là nền công nghiệp tỷ đô-la. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của chúng sẽ ra sao nếu không có âm nhạc.

Task 1

Task 1The words /phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences.

(Tất cả những từ /cụm từ trong khung dưới đây xuất hiện trong bài đọc. Dùng chúng để điền các câu.)

emotion        communicate        integral part       solemn                lull                 delights                mournful

1. If you know English, you can_______ with people from the English-speaking world easily.

2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to______ her to sleep.

3. Nam's success at school________ his parents.

4. He is an________ of the team, we can't do without him.

5. The teacher criticised him with a________ expression on his face.

6. Like a lot of men, he finds it hard to express his________ .

7. With a________ look on his face, he told us about his uncle's death.

Lời giải chi tiết:

1. communicate    2. lull    3. delights 4. integral part 
5. solemn 6. emotion 7. mournful  

1. If you know English, you can communicate with people from the English-speaking world easily.

(Nếu bạn biết tiếng Anh, bạn có thể giao tiếp với mọi người từ thế giới nói tiếng Anh một cách dễ dàng.)

Giải thích: can + V (có thể làm việc gì)

2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to lull her to sleep.

(Mỗi đêm, người mẹ kể cho cô con gái một câu chuyện cổ tích để ru cô ngủ.)

Giải thích: Cấu trúc chỉ mục đích "to +V" (để mà)

3. Nam's success at school delights his parents.

(Nam thành công ở trường học làm cha mẹ vui.)

Giải thích: Thì hiện tại đơn dạng khẳng định: chủ ngữ số ít "success" + V-s/es.

4. He is an integral part of the team, we can't do without him.

(Anh ấy là một phần không thể tách rời của đội, chúng tôi không thể làm gì nếu không có anh ấy.)

Giải thích: Mạo từ "an" + danh từ hoặc cụm danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, e, u, i).

5. The teacher criticised him with a solemn expression on his face.

(Các giáo viên chỉ trích anh ta với một biểu hiện trang nghiêm trên khuôn mặt của mình.)

Giải thích: Sau mạo từ "a" và trước danh từ "expression" cần tính từ.

6. Like a lot of men, he finds it hard to express his emotion.

(Giống như rất nhiều người đàn ông, anh thấy khó để thể hiện cảm xúc của mình.)

Giải thích: Sau tính từ sở hữu "his" cần danh từ.

7. With a mournful look on his face, he told us about his uncle's death.

(Với một cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt của mình, anh nói với chúng tôi về cái chết của chú mình.)

Giải thích: Sau mạo từ "a" và trước danh từ "look" cần tính từ.

Task 2

Task 2Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the two things that make humans different from other animals?

(Hai điều làm cho con người khác với các động vật khác là gì?)

2. Why is music a powerful means of communication?

(Tại sao âm nhạc là phương tiện giao tiếp mạnh mẽ?)

3. How can music set the tone for events and special occasions?

(Làm thế nào để âm nhạc có thể đặt âm cho một sự kiện và những dịp đặc biệt?)

4. How can music entertain?

(Âm nhạc có thể giải trí như thế nào?)

5. Why has music always been a big business?

(Tại sao âm nhạc luôn là một kinh doanh lớn?)

Lời giải chi tiết:

1. The two things that make humans different from other animals are language and music.

(Hai điều khiến con người khác với các loài động vật khác là ngôn ngữ và âm nhạc.)

2. Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

(Bởi vì nó thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc.)

3. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

(Nó thêm niềm vui vào bầu không khí của một lễ hội và làm cho một đám tang trang trọng và buồn bã hơn.)

4. It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

(Nó có thể giải trí mọi người, đó là nó có thể làm cho họ hạnh phúc, vui mừng và thoải mái và nó có thể thỏa thích giác quan của họ.)

5. Because it is now a billion-dollar industry.

(Bởi vì nó bây giờ là một ngành công nghiệp tỷ đô.)

After

After You Read

Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? 

(Có bao nhiêu vai trò của âm nhạc được đề cập trong văn bản?)

2. In your opinion,which of the roles of music is the most important?

(Theo ý kiến của bạn, vai trò của âm nhạc nào là quan trọng nhất?)

Lời giải chi tiết:

1. There are five roles of music mentioned in the text.

(Có năm vai trò của âm nhạc được đề cập trong văn bản.)

2. In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one's hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

(Theo ý kiến của tôi, vai trò thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc là quan trọng nhất vì âm nhạc có thể thể hiện sự giận dữ, tình yêu, thù hận hoặc tình bạn của một người và truyền đạt hy vọng và ước mơ của họ. Với khả năng này, âm nhạc có thể thỏa thích và thư giãn tâm trí của chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thoải mái hơn.)


Bình chọn:
4.2 trên 144 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.