Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10


Task 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F). (Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures.

(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số địa danh nổi tiếng ở New York. Ghép tên với các tranh.)

Questions

1. Where is New York?

2. What to do you know about the city?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a.

Picture 1 : the Empire State Building

Picture 2 : The United Nations Headquaters

Picture 3 : Central Park

Picture 4 : Times Square

Tạm dịch:

Hình 1: Tòa nhà Empire State

Hình 2: Trụ sở Liên Hợp Quốc

Hình 3: Công viên Trung tâm

Hình 4: Quảng trường Thời đại

b.

Hướng dẫn giải:

1. New York is in the southeastern part of New York State, at the south of Hudson River.

2. It is the seat of The United Nations organization, and the largest city in the United States. It was founded by the Dutch in 1624, called Fort Amsterdam, then New Amsterdam. In 1664, when the English look over the city, it was renamed New York.

Tạm dịch:

1. New York ở đâu?

=> New York nằm ở phía đông nam của bang New York, tại cửa sông Hudson.

2. Bạn biết gì về thành phố đó?

=> Đó là trụ sở của tổ chức Liên Hợp Quốc, và là thành phố lớn nhất của Mỹ. Nó được thành lập bởi người Hà Lan năm 1624, được gọi là Fort Amsterdam, sau đó là New Amsterdam. Năm 1664, khi người Anh nhìn qua thành phố, nó được đổi tên thành New York.

While

WHILE YOU READ 

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó làm những bài tập theo sau.)

New York City is located in the southeastern part of New York State.

It developed at the point where the Hudson and Passaic rivers mingle with the water of the Atlantic Ocean. New York Harbour, which is ice-free in all seasons, is one of the largest and finest in the world. With a population of more than 7 million in the city and 19 million in the whole metropolitan region, and the total area of 946 square km, New York is the largest city in the United States.

The city was founded by the Dutch in 1624. At first, it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. New York is a very unusual city. Although it is not the capital of the country, it is the home of the United Nations and the centre of global finance, communications, and business. New Yorkers arc people who come from all over the United States and many different countries in the world. The city is characterised by its hundreds of tall otTices and apartment buildings, some of which arc among the tallest buildings in the world. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Wall Street, and the Broadway theatre district. New York is also the place where tourists can visit some world famous art galleries and museums.

 

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Thành phố New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York.

Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic hòa vào biển Đại Tây Dương. Cảng New York, một hải cảng không bị đóng băng trong tất cả các mùa, là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân số hơn 7 triệu người trong thành phố và 19 triệu ở vùng đô thị và tổng diện tích là 946 km2, New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Thành phố do người Hà Lan lập nên vào năm 1624. Lúc đầu nó được gọi là Fort Amsterdam, sau đó là New Amsterdam. Đến năm 1664, người Anh chiếm thành phố và đặt tên là New York. New York là một thành phố kỳ lạ. Mặc dù nó không phải là thủ đô của cả nước, nhưng nó lại là cơ quan của Liên Hiệp Quốc và là trung tâm tài chính, viễn thông và thương mại thế giới. Người New York đến từ khắp nơi trên đất Mỹ và từ nhiều nước khác trên thế giới. Thành phố có nét đặc trưng bởi hàng trăm công sở cao ốc và nhà ở cao tầng mà trong số đó có những tòa nhà cao nhất thế giới. Du khách đến thăm New York đều bị thu hút bởi những địa danh như Tượng Nữ Thần Tự Do, Tòa nhà Empire State, Phố Wall, và khu vực nhà hát Broadway. New York còn là nơi du khách cỏ thể đến thăm các viện bảo tàng và phòng tranh nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới.

Task 1

Task 1The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ ở cột A xuất hiện ở Bài đọc. Ghép chúng với những định nghĩa ở cột B.)

A

B

1. metropolitan region

a. not covered with ice

2. take over

b. mix with

3. unusual

c. get control of

4. ice-free

d. city and large area around it

5. mingle with

e. special

Lời giải chi tiết:

1. d         2.c         3. e           4. a           5. b

Tạm dịch:

1. khu thành thị: thành phố và khu vực rộng lớn xung quanh nó

2. tiếp quản: Kiểm soát

3. bất thường: đặc biệt

4. không có băng: không được bao phủ bởi băng

5. hòa lẫn với: trộn với

Task 2

Task 2Decide whether the statements are True (T) or False (F).

(Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)

1. New York is the name of both a state and a city.

2. New York Harbour has a lot of ice in winter.

3. New York is on two rivers.

4. The United Nations Building is in New York.

5. New York belonged to the Dutch when it was founded.

Lời giải chi tiết:

1. T                  

2. F (it is ice-free in all seasons.)

3. T                   

4. T                                

5. T

Tạm dịch:

1. New York là tên của cả tiểu bang và thành phố.

2. Cảng New York có rất nhiều băng vào mùa đông.

3. New York nằm trên hai con sông.

4. Tòa nhà Liên Hợp Quốc ở New York.

5. New York thuộc về người Hà Lan khi nó được thành lập.

Task 3

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

1. Where is New York city?

2. What is it population?

3. Why was New York originally called New Amsterdam?

4. What makes New York an unusual city?

5. What place in New York are visitors attracted to?

Lời giải chi tiết:

1. New York City is in the southeastern part of New York State.

2. It has a population of 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region.

3. Because it was founded by the Dutch.

4. Because it is the home of The United Nations, the centre of the global finance, communication and business.

5. Visitors can he attracted by the Statue of Liberty, the Empire State Building, and the Broadway theatre district.

Tạm dịch:

1. Thành phố New York ở đâu?

=> Thành phố New York nằm ở phần phía đông nam của Tiểu bang New York.

2. Dân số của nó là?

=> Nó có dân số 7 triệu người trong thành phố và 19 triệu người ở khu vực đô thị.

3. Tại sao New York ban đầu được gọi là New Amsterdam?

=> Bởi vì nó được thành lập bởi người Hà Lan.

4. Điều gì khiến New York trở thành một thành phố đặc biệt?

=> Bởi vì nó là nhà của Liên hợp quốc, trung tâm của tài chính toàn cầu, truyền thông và kinh doanh.

5. Địa điểm nào ở New York khiến du khách bị thu hút?

=> Du khách có thể thu hút bởi Tượng Nữ thần Tự do, Tòa nhà Empire State và khu nhà hát Broadway.

After

AFTER YOU READ 

Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận những câu hỏi này)

Lời giải chi tiết:

If I could visit New York, I would like to visit some places such as:

- the Statue of Liberty, because it is the gift of the French to the American to show their friendship in 1886.

- The United Nations Headquarters, because it is the place where I can hear the high-level discussions about the global important matters.

Tạm dịch:

Nếu tôi có thể ghé thăm New York, tôi muốn ghé thăm những nơi như:

- Tượng Nữ thần Tự do, bởi vì đó là món quà của người Pháp cho người Mỹ thể hiện tình bạn của họ vào năm 1886.

- Trụ sở Liên Hợp Quốc, bởi vì đây là nơi tôi có thể nghe các cuộc thảo luận cấp cao về các vấn đề quan trọng toàn cầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.