Tiếng Anh lớp 10

Unit 8: The Story Of My Village - Chuyện làng tôi

Câu điều kiện loại 1- Conditional sentences type 1

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

1. Form (Dạng);2. Use (Cách dùng) Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Conditional sentence type 1 (Câu điều kiện loại 1)

1. Form (Dạng)

“If” clause                                     main clause

simple present                            - present of modal + V

- imperative or request

e.g.: If you study harder, you can succeed in the exam.

(Nếu bạn học chăm hơn, bạn có thể thành công ở kỳ thi.)

If it rains, we'll stay home.

(Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)

If he comes today, phone me at once.

(Nếu hôm nay anh ấy đến, điện cho tôi ngay.)

2. Use (Cách dùng).

Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại theo từng nhóm ba người.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to the talk. (Theo chuyện kể, quyết định những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại theo từng nhóm ba người.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to the talk. (Theo chuyện kể, quyết định những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng