Tiếng Anh lớp 10

Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.8 trên 46 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 11

UNIT 11: NATIONAL PARKS

Công viên quốc gia

1. national ['næ∫nəl] park (n): công viên quốc gia

2. locate (v) [lou'keit]: xác định, nằm ở

3. establish (v) [is'tæbli∫]: lập, thành lập

4. rainforest (n) [rein,'fɔrist]: rừng mưa nhiệt đới

5. butterfly (n) ['bʌtəflai]: con bướm

6. cave (n) [keiv]: hang động

7. hike (v) [haik]: đi bộ đường dài

8. dependent upon (a)[di'pendənt, ə'pɔn]: phụ thuộc vào

9. survival (n) [sə'vaivl]: sự sống sót, tồn tại

10. release (v) [ri'li:s]: phóng thích, thả

11. orphan (v) ['ɔ:fən]: ( làm cho ) mồ côi

12. orphanage (n) ['ɔ:fənidʒ]: trại mồ côi

13. abandon (v) [ə'bændən]: bỏ rơi, từ bỏ

14. take care [keə] of (v): chăm sóc

15. sub-tropical (a) [sʌb, 'trɔpikl]: bán nhiệt đới

16. recognise (v) ['rekəgnaiz]: nhận ra

17. habit (n) ['hæbit]: thói quen

18. temperate (a) ['tempərət]: ôn hòa

19. toxic (a) ['tɔksik]: độc

20. chemical (n) ['kemikl]: chất hóa học

21. contamination (n) [kən,tæmi'nei∫n]: sự ô nhiễm

22. organization (n) [,ɔ:gənai'zei∫n]: sự tổ chức

23. intend (v) [in'tend]: dự định

24. exist (v) [ig'zist]: tồn tại

25. pollute (v) [pə'lu:t]: làm ô nhiễm

26. suitable (a) ['su:təbl] (for sb/ sth): thích hợp

27. affect (v) [ə'fekt]: ảnh hưởng đến

28. disaster (n) [di'zɑ:stə]: tai họa, thảm họa

29. unfortunately (adv) [ʌn'fɔ:t∫ənitli]: không may

30. turn out (v) [tə:n, aut]: thành ra, hóa ra

31. combine (v) kɔm'bain]: kết hợp

32. get a fine (exp.): bị phạt tiền

33. raincoat (n) ['reinkout]: áo mưa

34. accept (v) [ək'sept]: chấp nhận

35. refuse (v) [ri'fju:z]: từ chối 

36. invitation (n) [,invi'tei∫n]: lời mời

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Câu điều kiện loại 3 - Conditional sentences type 3 Câu điều kiện loại 3 - Conditional sentences type 3

Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

Xem chi tiết
Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 11 trang 114 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 11 trang 114 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Most of the students in Nga’s class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done.

Xem chi tiết
Listening - Unit 11 trang 115 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 11 trang 115 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng