Tiếng Anh lớp 10

Unit 16: Historical Places - Những địa danh lịch sử

Writing - Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu

Task 2: Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1. (Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

WRITING

Describing a chart (Mô tả biểu đồ)

Task 1: The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and answer the questions that follow.

 (Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về những chuyến đến của khách thăm Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002. Nghiên cứu biếu đó và sau đó trả lời câu hỏi.)

1. According to the chart, which country had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001?

2. How many French visitors arrived in Vietnam in 2001?

3. Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002?

4. Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that in 2002?

5. Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002?

6. How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with that in 2001?

Hướng dẫn giải:

1. The USA

2. 99.700 French visitors arrived in Vietnam in 2001.

3. It is Australia.

4. No, it isn't.

5. It is France.

6. The number of American visitors to Vietnam in 2002 increased by 29.497 people in comparison with that in 2001.

Tạm dịch:

1. Theo biểu đồ, quốc gia nào có số lượng du khách lớn nhất đến Việt Nam trong năm 2001?

=> Hoa Kỳ.

2. Có bao nhiêu du khách Pháp đến Việt Nam vào năm 2001?

=> 99.700 du khách Pháp đến Việt Nam vào năm 2001.

3. Quốc gia nào có số lượng du khách đến Việt Nam nhỏ nhất vào năm 2002?

=> Đó là Úc.

4. Số lượng du khách Úc đến Việt Nam trong năm 2001 có lớn hơn năm 2002?

=> Không, không phải vậy.

5. Quốc gia nào, Pháp hay Úc, đã có nhiều du khách đến Việt Nam hơn vào năm 2002?

=> Đó là Pháp.

6. Số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng như thế nào so với năm 2001?

=> Số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng 29.497 người so với năm 2001.

Task 2: Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1.

(Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

Hướng dẫn giải:

The chart shows the number of visitor arrivals to Vielnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002. The statistics were provided by Vietnam National Administration of Tourism. It is clear that the number of visitors to Vietnam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the highest number of visitors, France comes to the second and Australia has a little fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Vietnam in 2002 increased.

Tạm dịch:

Biểu đồ hiển thị số lượng khách đến Vielnam từ Hoa Kỳ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002. Các số liệu thống kê được cung cấp bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam. Rõ ràng là số lượng khách đến Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc năm 2002 cao hơn năm 2001. Theo biểu đồ, Hoa Kỳ có số lượng khách cao nhất, Pháp đứng thứ hai và Úc có ít khách du lịch hơn Pháp mặc dù số lượng du khách Úc đến Việt Nam năm 2002 tăng lên.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Xem chi tiết
Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10

Listen and fill each blank with the missing word. Well, I think that living in Bangkok is very exciting, but I haven't lived here all my life.

Xem chi tiết
Listening - Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10

Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence. (Nghe và chọn A,B hoặc C điền đúng nhất câu.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10

A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng