Writing - Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10


Task 2: Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1. (Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and answer the questions that follow.

 (Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về những chuyến đến của khách thăm Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002. Nghiên cứu biếu đó và sau đó trả lời câu hỏi.)

1. According to the chart, which country had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001?

2. How many French visitors arrived in Vietnam in 2001?

3. Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002?

4. Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that in 2002?

5. Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002?

6. How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with that in 2001?

Lời giải chi tiết:

1. The USA

2. 99.700 French visitors arrived in Vietnam in 2001.

3. It is Australia.

4. No, it isn't.

5. It is France.

6. The number of American visitors to Vietnam in 2002 increased by 29.497 people in comparison with that in 2001.

Tạm dịch:

1. Theo biểu đồ, quốc gia nào có số lượng du khách lớn nhất đến Việt Nam trong năm 2001?

=> Hoa Kỳ.

2. Có bao nhiêu du khách Pháp đến Việt Nam vào năm 2001?

=> 99.700 du khách Pháp đến Việt Nam vào năm 2001.

3. Quốc gia nào có số lượng du khách đến Việt Nam nhỏ nhất vào năm 2002?

=> Đó là Úc.

4. Số lượng du khách Úc đến Việt Nam trong năm 2001 có lớn hơn năm 2002?

=> Không, không phải vậy.

5. Quốc gia nào, Pháp hay Úc, đã có nhiều du khách đến Việt Nam hơn vào năm 2002?

=> Đó là Pháp.

6. Số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng như thế nào so với năm 2001?

=> Số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng 29.497 người so với năm 2001.

Task 2

Task 2Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1.

(Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

Lời giải chi tiết:

The chart shows the number of visitor arrivals to Vietnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002. The statistics were provided by the Vietnam National Administration of Tourism. It is clear that the number of visitors to Vietnam from the USA, France, and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the highest number of visitors, France comes to the second and Australia has a little fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Vietnam in 2002 increased.

Tạm dịch:

Biểu đồ hiển thị số lượng khách đến Vielnam từ Hoa Kỳ, Pháp và Úc trong năm 2001 và 2002. Các số liệu thống kê được cung cấp bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam. Rõ ràng là số lượng khách đến Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc năm 2002 cao hơn năm 2001. Theo biểu đồ, Hoa Kỳ có số lượng khách cao nhất, Pháp đứng thứ hai và Úc có ít khách du lịch hơn Pháp mặc dù số lượng du khách Úc đến Việt Nam năm 2002 tăng lên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.