Tiếng Anh lớp 10

Unit 12: Music - Âm nhạc

Writing - Unit 12 trang 129 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

D. WRITING 

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử)

Task 1: Work in pairs. Use the prompts below to make up complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

(Làm việc từng đôi. Dùng các từ gợi ý dưới đây để thành lập câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

1. He / learn / play / music / when / very young.

2. Scott / learn / play / works / composers / Bach, Beethoven, and Mozart / as well as / compose / music.

3. He / quickly / become / famous.

4. His tunes / be / wonderful mixture / classical European and African beats / which / be / known as Ragtime.

5. All in all / he / write / 50 piano rags /, / and be / called / King of Ragtime.

6. Scott Joplin / die / 1917.

Hướng dẫn giải:

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats, which were known as Ragtime.

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the “King of Ragtime".

6. Scott Joplin died in 1917.

Tạm dịch:

1. Ông đã học chơi nhạc khi còn rất trẻ.

2. Scott học chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven, và Mozart cũng như sáng tác nhạc.

3. Ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

4. Giai điệu của ông là sự pha trộn tuyệt vời giữa các nhịp điệu châu Âu và châu Phi cổ điển, được gọi là Ragtime.

5. Tất cả trong tất cả, ông đã viết 50 bài cho đàn piano, và được gọi là "Vua của Ragtime".

6. Scott Joplin qua đời năm 1917.

Task 2 : Write about the life of Van Cao.using the prompts below.

(Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Hướng dẫn giải:

Van Cao was born on November 15th 1923 in Nam Dinh , from a family of poor workers. He started to compose music when he was very young. He wrote the first sing in 1939 and quickly became famous. His piece of music “Tien Quan Ca’ was chosen as the National anthem in 1944. Apart from songs, Van Cao also wrote poems and had some paintings. He died on July 10th, 1995.

Van Cao is known as a very talented musician and highly appreciated by The Vietnamese people.

Tạm dịch:

Văn Cao sinh ngày 15/11/1923 tại Nam Định, từ một gia đình công nhân nghèo. Ông bắt đầu sáng tác nhạc khi còn rất trẻ. Ông đã viết ca hát đầu tiên vào năm 1939 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bản nhạc của ông “Tiến Quân Ca” được chọn làm quốc ca năm 1944. Ngoài các ca khúc, Văn Cao còn sáng tác thơ và có một số bức tranh. Ông qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 1995.

Văn Cao được biết đến như một nhạc sĩ tài năng và được người Việt Nam đánh giá cao.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 12 trang 130 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 12 trang 130 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 2 : Complete each sentence with the right form of a suitable verb. (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của một động từ thích hợp.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng