SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Speaking - Unit 11 trang 114 SGK Tiếng Anh 10


Task 2: Most of the students in Nga’s class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Last week Nga's class went on an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out to be a disaster. Most of the things they did went wrong. Combine the things in column A with corresponding consequences in column B and read out the sentences.

(Tuần trước lớp của Nga đã đi thăm quan Chùa Hương. Rủi thay, cuộc thăm quan đã biến thành thảm họa. Hầu như mọi thứ họ đã làm đều trở nên xấu. Kết hợp những việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và đọc các câu này.)

A

B

1. They went by coach.

2. They did not bring enough food and drinks

3. Some had food poisoning.

4. They had no raincoats.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda.

7. Some threw waste in the forest.

8. They stayed there only one day.

a. They got a fine.

b. They had no clothes or money with them.

c. They got lost.

d. They couldn't visit all the pagodas.

e. They had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

f. Most of them got carsick.

g. They got wet and some got a cold.

h. They didn’t enjoy their visit.

Lời giải chi tiết:

1. f           2. e          3. h         4. g

5. b          6. c          7. a          8. d

1. They went to Huong Pagoda by coach and most of them got carsick

2. They did not bring enough food and drinks and they had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

3. Some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

4. They had no raincoats, and they got wet and some got a cold.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived, therefore they had no clothes or money with them.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda, and they got lost.

7. Some threw waste in the forest and they got a fine.

8. They stayed there only one day, and they couldn’t visit all the pagodas.

Tạm dịch:

1. Họ đến chùa Hương bằng xe và hầu hết trong số họ bị say xe.

2. Họ không mang đủ thức ăn và đồ uống và họ phải tiêu rất nhiều tiền vào các nhà hàng đắt tiền.

3. Một số người bị ngộ độc thực phẩm, vì vậy họ không thích chuyến thăm của họ.

4. Họ không có áo mưa, và họ bị ướt và một số bị cảm lạnh.

5. Một số người để hành lý của mình trên xe khi họ đến, vì vậy họ không có quần áo hoặc tiền bạc theo với họ.

6. Một số người không cẩn thận khi đi bộ ở chùa Hương, và họ bị lạc.

7. Một số đã ném rác trong rừng và họ bị phạt tiền.

8. Họ ở đó chỉ một ngày, và họ không thể thăm tất cả các ngôi chùa.

Task 2

Task 2. Most of the students in Nga's class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done.

(Phần lớn học sinh ở lớp của Nga không vui với cuộc tham quan ở Chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những gì họ ước họ đã hoặc không làm.)

Lời giải chi tiết:

- If we hadn't gone by coach, we wouldn’t have gotten carsick.

- If we had brought enough food and drinks, we wouldn’t have had to spend much money eating in expensive restaurants.

- If some hadn't had food poisoning, they would have enjoyed their visit.

- If they had had raincoats, they wouldn’t have gotten wet and some wouldn’t have gotten a cold.

- If some hadn't left their luggage on the coach when they arrived, they would have had enough clothes or money with them.

- If some had been careful when walking in Huong Pogoda, they wouldn’t have gotten lost.

- If some hadn’t thrown waste in the forest, they wouldn’t have gotten a fine.

- If they had stayed there longer, they could have visited all the pagodas.

Tạm dịch:

- Nếu chúng tôi không đi bằng xe, chúng tôi sẽ không say xe.

- Nếu chúng tôi đã mang đủ thức ăn và đồ uống, chúng tôi sẽ không phải tiêu tốn nhiều tiền trong các nhà hàng đắt tiền.

- Nếu một số người không có ngộ độc thực phẩm, họ sẽ rất thích chuyến thăm của họ.

- Nếu họ đã có áo mưa, họ sẽ không bị ướt và một số sẽ không bị cảm lạnh.

- Nếu một số người không để hành lý của mình trên xe khi họ đến, họ sẽ có đủ quần áo hoặc tiền theo với họ.

- Nếu một số người đã cẩn thận khi đi bộ ở chùa Hương, họ sẽ không bị lạc.

- Nếu một số người không ném rác trong rừng, họ sẽ không bị phạt tiền.

- Nếu họ ở đó lâu hơn, họ có thể đã viếng thăm tất cả các ngôi chùa.

Task 3

Task 3: You are Nga. Work with a partner. Tell her/him about your class’excursion to Huong Pagoda and express your regrets about what you did or did not do during the excursion.

(Em là Nga. Làm việc với một bạn cùng học. Hãy kể cho bạn ấy về cuộc tham quan của lớp em ở chùa Hương và bày tỏ sự hối tiếc của em về những gì các em làm và không làm trong cuộc tham quan.)

Lời giải chi tiết:

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, our excursion turned into a disaster. All of us weren't happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn't bring enough food and drinks, we had to spend lots of money eating in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn’t thrown waste in the forest, they hadn’t got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.

Tạm dịch:

Tuần trước lớp học của chúng tôi đã có một chuyến tham quan chùa Hương. Thật không may chuyến tham quan của chúng tôi biến thành thảm họa. Tất cả chúng tôi đều không hài lòng với chuyến tham quan này vì hầu hết mọi thứ chúng tôi đã làm sai. Chúng tôi đến đó bằng xe và hầu hết chúng tôi đều bị say. Và bởi vì chúng tôi đã không mang đủ thức ăn và đồ uống, chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền cho các nhà hàng đắt tiền. Và một số người ngộ độc thực phẩm, vì vậy họ không thích chuyến thăm của họ.

Ngoài ra, một số người trong chúng tôi để hành lý của mình trên xe khi họ đến, vì vậy họ không có quần áo hoặc tiền bạc theo với họ. Và chúng tôi ước rằng một số người trong chúng tôi đã cẩn thận khi đi bộ ở chùa Hương, họ đã không bị lạc. Và nếu một số người trong chúng tôi không vứt rác trong rừng, họ không bị phạt tiền. Và chúng ta ước chúng tôi có thể viếng thăm tất cả các ngôi chùa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 125 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài