Test yourself A trang 41 SGK Tiếng Anh 10


Listen and complete the table below. (Nghe và điền bảng dưới đây)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

I. LISTENING 

Click tại đây để nghe

Listen and complete the table below. 

(Nghe và điền bảng dưới đây)

(1)_____

Martin Luther King was born in Atlanta, Georgia.

(2)_____

he went to Boston University where he studied (3)____

In 1952

(4)____ Coretta Scott.

In 1953

(5)____

In 1954

he became (6)____ Baptist Church.

In 1963

he started working for (7)____and people (8)____ Lincoln Memorial.

 (9)____

he won the Nobel Peace Prize.

 (10)____  he died in Memphis, Tennessee.

Lời giải chi tiết:

1. January 15th 1929                  2. In 1951            

3. for 4 years                               4. he met                            

5. they got married                      6. a minister at a

7.the black freedom movement  

8. heard his speech at the church      

9. In 1964                                    10. April 4th 1968

Tạm dịch:

15/1/1929

Martin Luther King sinh ra ở Atlanta, Georgia.

1951

ông đã học đại học Boston, nơi ông học 4 năm

1952

ông gặp Coretta Scott.

1953

họ cưới nhau

1954

ông trở thành một mục sư tại một nhà thờ Baptist.

1963

ông bắt đầu hoạt động cho phong trào tự do cho người da đen và mọi người nghe bài phát biểu của ông tại nhà thờ Lincoln Memorial.

1964

ông đã đạt giải Nobel Hòa bình.

4/4/1968 ông qua đời ở Memphis, Tennessee.

Reading

II. READING

Read the passage and choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed. 

(Đọc đoạn văn và chọn cụm từ thích hợp trong khung cho mỗi chỗ trống. Có nhiều cụm từ hơn cần thiết.) 

A. the chairman of Fairfield Education Committee

B. for the best essay on education

C. worked hard

D. for two years

E. has lived for seven years

F. took a degree in Economics

G. to earn his living

Lindsay Lewis is married with four children. In 1979, he went to Cambridge University and (1) _______. From 1982 to 1989, he taught in Jordan, India and Japan. He returned to England to do research at Bristol University. He (2) ______in Fairfield and he is now principal of the technical college in nearby Princeton. He was (3)______ in 1996. He was also a member of the Public Health Council (4) ______ .In 1997, he wrote an article about technical colleges. The article won the Howard Hall Prize (5) _______. He wants to improve the education and the government health services. His hobbies are swimming, playing chess and collecting foreign coins.

Lời giải chi tiết:

1 - F;           2 - C;              

3 - A;              4 - D;               5 - B 

Tạm dịch:

Lindsay Lewis đã kết hôn và có bốn đứa con. Năm 1979, ông vào Đại học Cambridge và lấy bằng Kinh tế. Từ năm 1982 đến năm 1989, ông dạy ở Jordan, Ấn Độ và Nhật Bản. Ông trở về Anh để làm nghiên cứu tại Đại học Bristol. Ông làm việc chăm chỉ ở Fairfield và bây giờ ông là hiệu trưởng của trường cao đẳng kỹ thuật ở Princeton gần đó. Ông là chủ tịch của Ủy ban Giáo dục Fairfield vào năm 1996. Ông cũng là một thành viên của Hội đồng Y tế Công cộng trong hai năm. Năm 1997, ông viết một bài báo về các trường cao đẳng kỹ thuật. Bài báo đã giành giải thưởng Howard Hall cho bài luận hay nhất về giáo dục. Ông muốn cải thiện giáo dục và các dịch vụ y tế của chính phủ. Sở thích của ông là bơi lội, chơi cờ và thu thập tiền xu nước ngoài.

Grammar

III. GRAMMAR 

Use the correct form of the verbs in brackets to complete the letter of application below

(Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để điền lá đơn dựới đây.)  

Lời giải chi tiết:

Dear Sir,

I (wish) (0) wish (apply) (1)______ for the post of clerk at World Tours Travel Company. I (be) (2) am 26 years old and (attend) (3)attended Greenhill College from 1997 to 2001. In 2001 I (pass) (4)passed my school certificate in History, Geography, Maths and German. Then I (get) (5)got a job as a junior typist at New Asia Export Company.

I (can) (6) canspeak a little Chinese, but I am much better at (read) (7) reading books and letters in Chinese. I (know) (8) know how to use a computer and I am good at Mathematics. I (be able) (9)am ableto get on well with different kinds of people and I like hard work.

I look forward to (hear) (10)hearing from you soon. 

Yours faithfully,

Bill Willson

 

Tạm dịch:

Xin chào Ngài,

Tôi muốn đăng ký làm thư ký tại Công ty Du lịch Thế giới. Tôi 26 tuổi và theo học trường Cao đẳng Greenhill từ năm 1997 đến năm 2001. Năm 2001 tôi đạt chứng chỉ về Lịch sử, Địa lý, Toán và tiếng Đức. Sau đó, tôi nhận được một công việc như một người đánh máy cơ sở tại Công ty xuất khẩu New Asia.

Tôi có thể nói được một chút tiếng Trung, nhưng tôi giỏi đọc sách và thư bằng tiếng Trung. Tôi biết cách sử dụng máy tính và tôi giỏi Toán học. Tôi có thể hòa hợp với nhiều loại người khác nhau và tôi thích công việc khó khăn.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ ngài.

Trân trọng,

Bill Willson

Writing

WRITING

Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter.

(Sally Green viết cho Phong một lá thư. Đọc lá thư cẩn thận sau đó với tên của Phong, viết cho cô ấy thư trả lời.)

10 Minto Street, Edinburgh, Scotland

8th November, 2017

Dear Phong,

Would you like to be my pen-friend? I am sixteen years old and 1.58 metres tall, with red hair and blue eye. I live in Edinburgh, with my parents and two elder sisters.

I am a secondary school student. My school is in the centre of the city. It is very old and beautiful with about five hundred students and seventy teachers. I go to school every day from 9:00 a.m to 3:30 p.m. First, we have lessons. Then we have a lunch break for one and a half hour. After that, we either have more lessons or play games.

I hope you will write to me and tell me about yourself, your school and your daily routine.

Yours sincerely,

Sally Green

Tạm dịch: 

Kính gửi Phong,

Bạn có muốn làm bạn tâm thư của tôi không? Tôi mười sáu tuổi và cao 1,58 mét, với mái tóc đỏ và mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh, với cha mẹ và hai chị gái.

Tôi là một học sinh trung học. Trường học của tôi nằm ở trung tâm thành phố. Nó rất cũ và xinh đẹp với khoảng năm trăm học sinh  và bảy mươi giáo viên. Tôi đi học hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Đầu tiên, chúng tôi có bài học. Sau đó, chúng tôi có một giờ nghỉ trưa trong một tiếng rưỡi. Sau đó, chúng tôi có nhiều bài học hơn hoặc chơi trò chơi.

Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi và cho tôi biết về bản thân bạn, trường học và thói quen hàng ngày của bạn.

Trân trọng,

Sally Green

Lời giải chi tiết:

Nguyen Trai Street, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam

December 15th 2017

Dear Sally, 

I’m very glad to be your pen-friend. I'm 14 years old. I’m not very tall, about 1.55 meters. I've got short black hair and black eyes. I live in the centre of the city. I live with my parents and my younger sister. She's nine years old and in Grade 4.

I'm in Grade 9 at Dien Hong High School. My school is not very big but beautiful. There are about nine hundred pupils with 80 teachers. I have to study many subjects: Maths, History, Physics, Chemistry, Literature, Biology, Botany. Civic Education, Agricultural Technology. ...etc... I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!

Write to me. And please give my regards to your family.

Yours truly,

Phong

Tạm dịch:

Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2006

Kính gửi Sally,

Tôi rất vui khi được làm bạn qua thư của bạn. Tôi 14 tuổi. Tôi không cao lắm, khoảng 1,55 mét. Tôi có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt đen. Tôi sống ở trung tâm của thành phố. Tôi sống với cha mẹ và một em gái. Bé chín tuổi và học lớp 4. 

Tôi đang học lớp 9 tại trường THPT Diễn Hồng. Trường học của tôi không lớn nhưng đẹp. Có khoảng chín trăm học sinh với 80 giáo viên. Tôi phải học nhiều môn: Toán, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Văn học, Sinh học, Thực vật học, Giáo dục công dân, Công nghệ nông nghiệp, vv. Tôi đi học sáu ngày một tuần và có hai lớp Giáo Dục Thể Chất vào buổi chiều. Có rất nhiều thứ để tôi học!

Viết cho tôi nhé. Và xin gửi chào của tôi đến gia đình của bạn.

Trân trọng,

Phong

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.3 trên 73 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí