Tiếng Anh lớp 10

Unit 9: Undersea World - Thế giới dưới nước

Cách dùng của Should

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

SHOULD: là khiếm trợ động từ, được dùng: 1. diễn tả lời khuyên. 2.Từ hỏi + should: yêu cầu cho một lời khuyên.

SHOULD: là khiếm trợ động từ, được dùng:

1. diễn tả lời khuyên.
   e.g: We should help the poor.
        (Chúng ta nên giúp người nghèo.)
       People shouldn’t throw rubbish in streets.
        (Người ta không nên qăng rác ra đường.)

2.Từ hỏi + should: yêu cầu cho một lời khuyên.

   e.g.: What should we do to protect sea plants and animals?                                                          (Chúng ta nên làm gì đề bảo vệ các động thực vật biển?)

3. Diễn tả sự bắt buộc hay nhiệm vụ của chủ từ.

e.g.: You should do your duty as a child in the family.
(Người ta nên làm nhiệm vụ của người con trong gia đình.)
You should wear the motor helmet.
(Các bạn phải đội nón bảo hiểm giao thông.)

4. Ở những thông báo.

e.g.: Candidates should be at exam rooms on time.
(Thí sinh phải có mặt ở phòng thi đúng giờ.)

5. Ở mệnh đề theo sau động từ diễn tả " lời đề nghị (suggestion), sự bắt buộc (obligation), một mệnh lệnh (command), hay lời yêu cầu (request), lời khuyên (advice)...

e.g.: The doctor advised that he should take much rest.
(Bác sĩ khuyên anh ấy nghỉ ngơi nhiều.)
They suggested that the government should pay more attention to moral education.
(Họ đề nghị chính phủ nên chú ý nhiều hơn về giáo dục đạo đức.)
*hay mệnh đề sau tính từ chỉ sự quan trọng / cần thiết,..
e.g.: It’s very urgent that people should protect rare sea animals.
(Thật cấp bách người nên bảo vệ động vật biển quý hiếm.)
*ở mệnh đề chỉ mục đích phủ định ở quá khứ, hoặc lest hay in case.
e.g.: He saved money so that his children shouldn't live in poverty.
(Ông ấy để dành tiền để con cái không sống trong nghèo khổ.)
He wore a mask lest no one should recognize him.
(Anh ấy mang mặt nạ để không ai nhận ra anh.)
He dared not spend money in case someone should ask where he had got it.
(Anh ấy không dám xài tiền đề phòng người nào đó hỏi do đâu anh có tiền đỏ.)

Các bài liên quan:

Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Look at map and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những gì nhóm của em đã thảo luận.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

Xem chi tiết
Reading - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10

*Make a list or the activities you do every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind and deaf people.

Xem chi tiết
Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre and ask you tell him / her the facts

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Complete these sentences, using the + one of the adjectives.( Điền các câu này. dùng the + một trong những tính từ.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu