Tiếng Anh lớp 10

Unit 13: Films And Cinema - Phim ảnh và rạp chiếu phim

Language focus - Unit 13 trang 139 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu

Exercise 1: Write the adjectival forms of the verbs below. (Viết dạng tính từ của những động từ dưới đây.)

E. LANGUAGE FOCUS 

Pronunciation: /f/ - /v/

Grammar and vocabulary 

1. adjectives of attitude

2. It is/was not until... that...

3. a/an and the

Click tại đây để nghe* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)

/ f / 

/ v /

fan

fiction

van

vote

first

photograph

vine

Stephen

form

enough

view

leave

* Practise these sentences.

(Luyện tập các câu sau)

1. He feels happy enough.

2. I want a photograph for myself and my wife.

3. Would you prefer a full photograph or a profile?

4. Stephen is driving a van full of vines.

5. We used to live in a village in the valley.

6. They arrived in the village on a van.

Tạm dịch: 

1. Anh ấy cảm thấy cũng vui.

2. Tôi muốn có một bức ảnh cho tôi và vợ tôi.

3. Bạn có thích một bức ảnh đầy đủ hoặc một hồ sơ?

4. Stephen đang lái một chiếc xe tải đầy nho.

5. Chúng tôi từng sống trong một ngôi làng ở thung lũng.

6. Họ đến làng trên một chiếc xe tải.

Grammar and vocabulary 

Exercise 1: Write the adjectival forms of the verbs below.

(Viết dạng tính từ của những động từ dưới đây.)

1. fascinate ______                  6. bore______

2. excite _______                     7. surprise ______

3. terrify_______                       8. amuse ______

4. irritate _______                      9. embarrass ______

5. horrify _______                       10. frustrate ______

Hướng dẫn giải:

1. fascinate ⟹ fascinating/ fascinated 

2. excite ⟹ excting/ excited

3. terrify ⟹ terrifying/ terrified

4. irritate ⟹ irritating/ irritated

5. horrify ⟹ horrfying/ horrified

6. bore ⟹ boring/ bored

7. suprise ⟹ suprising/ suprised

8. amuse ⟹ amusing/ amused

9. embarrass ⟹ embarrassing/ embarrassed

10. frustrate ⟹ frustrating/ frustrated       

Exercise 2: Complete two sentences for each situation. Use an adjective ending -ing or-ed form of the verb in brackets to complete each sentence.

(Điền hai câu cho mỗi tình huống. Dùng tính từ tận cùng với -ing hoặc -ed của động từ trong ngoặc để điền mỗi câu.)

1. It's been raining all day. I hate this weather. (depress)

a) The weather is________ .

b) This weather makes me________ .

2. Astronomy is one of Tan's main interests. (interest)

a) Tan is_______ in astronomy.

b) He finds astronomy very_______ .

3. I turned off the television in the middle of the program. (bore)

a) The program was ________.

b) I was________ with the program.

4. Lan is going to Singapore next month. She has never been there before. (excite)

a) Lan is really________ about going to Singapore.

b) It will be an _______ experience for her.

5. Huong teaches small children. It’s a hard job. (exhaust)

a) Huong often finds her job_______ .

b) At the end of the day's work she is often________ .

Hướng dẫn giải:

1. a. depressing - b. depressed

2. a. interested - b. interesting

3. a. boring - b. bored

4. a. excited - b. exciting

5. a. exhausting - b. exhausted

Tạm dịch:

1. Trời mưa cả ngày. Tôi ghét thời tiết này.

a) Thời tiết thật chán.

b) Thời tiết này làm tôi chán nản.

2. Thiên văn học là một trong những niềm quan tâm chính của Tân.

a) Tân quan tâm đến thiên văn học.

b) Anh thấy thiên văn học rất thú vị.

3. Tôi tắt tivi ở giữa chương trình.

a) Chương trình nhàm chán.

b) Tôi đã chán với chương trình.

4. Lan sẽ đến Singapore vào tháng tới. Cô chưa bao giờ ở đó trước đây.

a) Lan thực sự vui mừng khi đến Singapore.

b) Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị cho cô ấy.

5. Hương dạy trẻ nhỏ. Đó là một công việc khó khăn.

a) Hương thường thấy công việc của mình mệt đến kiệt sức.

b) Vào cuối ngày, cô thường kiệt sức.

Exercise 3: Rewrite the following sentences.

(Viết lại những câu sau.)

1. She didn't become a teacher until 1990.

It was not until _________

2. He didn't know how to swim until he was 30.

It was not until __________

3. They didn’t begin to learn English until 1980.

It was not until_____________

4. The boy didn't do his homework until his father came home.

It was not until____________

5. The football match didn't start until the lights were on.

It was not until_____________

Hướng dẫn giải:

1. It was not until 1990 that she became a teacher.

2. It was not until he was 30 that he knew how to swim.

3. It was not until 1980 that they began to learn English.

4. It was not until his father came home that the boy did his homework.

5. It was not until the lights were on that the football match started.

Tạm dịch:

1. Mãi đến năm 1990 cô mới trở thành một giáo viên.

2. Mãi đến khi anh 30 tuổi anh mới biết bơi.

3. Mãi đến năm 1980 họ mới bắt đầu học tiếng Anh.

4. Mãi đến khi cha về nhà cậu bé mới làm bài tập ở nhà của mình.

5. Mãi đến khi đèn được bật trận đấu bóng đá mới bắt đầu.

Exercise 4: Put a (n) or the in the numbered blanks.

(Điền a(n) hoặc the vào những chỗ trống có đánh số.) 

1. This morning I bought (0) a newspaper and (1)______ magazine. (2)______ newspaper is in my bag, but I don't know where I put (3) ______ magazine.

2. I saw (4)_______ accident this morning. (5)_______ car crashed into (6)______ tree. (7)______ driver of (8)______ car wasn't hurt, but (9)_______ car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside: (10)_______ blue one and (11) _______  grey one. (12)_______  blue one belongs to my neighbours; I don't know who (13)_______ owner of the grey car is.

4. My friends live in (14)_______ old house in (15)_______ small village. There is (16)_______ beautiful garden behind (17)_______ house. I would like to have (18)_______ garden like that.

Hướng dẫn giải:

1. a               2. the            3. the             4. an

5. a               6. a                7. the             8. the

9. the            10. the           11. the          12. the

13. the          14. an           15. a

16. a             17. the         18. a

Tạm dịch:

1. Sáng nay tôi đã mua một tờ báo và một tạp chí. Tờ báo nằm trong túi của tôi, nhưng tôi không biết tôi đặt tờ tạp chí ở đâu.

2. Tôi gặp tai nạn sáng nay. Một chiếc xe đâm vào một cái cây. Người lái xe không bị thương, nhưng chiếc xe bị hư hại nặng.

3. Có hai chiếc xe đậu bên ngoài: một chiếc xe màu xanh và một chiếc xe màu xám. Chiếc màu xanh thuộc về hàng xóm của tôi; Tôi không biết chủ nhân của chiếc xe màu xám là ai.

4. Những người bạn của tôi sống trong một căn nhà cũ trong một ngôi làng nhỏ. Có một khu vườn xinh đẹp phía sau ngôi nhà. Tôi muốn có một khu vườn như thế.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Writing - Unit 13 trang 137 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 13 trang 137 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4. Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below. (Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background

Xem chi tiết
Listening - Unit 3 trang 36 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 3 trang 36 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Listen to the conversation again and fill in the blanks. (Nghe lại bài đối thoại và điền các chỗ trống.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read Mr Brown's C.V. (curriculum vitae- a form with details about somebody’s past education and jobs

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu