Tiếng Anh lớp 10

Unit 6: An Excursion - Một chuyến du ngoạn

Thì hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai - The present progressive/Continuous

Bình chọn:
4 trên 32 phiếu

A.THE PRESENT PROGRESSIVE / CONTINUOUS (with a future meaning) (Thì Hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai)

A. THE PRESENT PROGRESSIVE / CONTINUOUS (with a future meaning)

(Thì Hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai)

1. Thì Hiện tại tiếp diễn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường có từ chỉ thời gian.

e.g.: They're building a new school next year.

(Năm tới họ sẽ xây một trường học mới.)

What are you doing this coming weekend?

(Ngày cuối tới này, bạn làm gì)

B. BE GOING TO: được dùng diễn tả:

1. Sự kiện đã được quyết đinh trước khi nói.

e.g.: They’re going to repaint the school.

(Họ sẽ sơn lại trường học.)

Her daughter is going to study information technology.

(Con gái chị ấy sẽ học công nghệ thông tin.)

2. Sự tiên đoán sự kiện chắc chắn xảy ra ờ tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại.

e.g.: Tom's a good student. He's going to pass the final exam.

(Tom là học sinh giỏi. Anh ấy sẽ đậu kỳ thi tốt nghiệp.)

3. Sự kiện xảy ra ở tương lai gần

e.g.: People are going to choose a new president.

(Dân chúng sẽ chọn một chủ tịch mới.)

Chú ý: Thì Hiện tại đơn (Simple present) được dùng diễn tả sự kiện xảy ra trong tương lai theo thời khóa biểu.

e.g.: What time does your train arrive?

(Xe lửa của bạn đến lúc mấy giờ?)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Why? Use the information in Task 1 as suggestions.

Xem chi tiết
Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 6 trang 69 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 6 trang 69 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Work in pairs. Read the two letters below and find the requests in Nga's letter and the confirmation in Hoa’s.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng