Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10


Task 3: Read and practise the dialogue. (Đọc và thực hành bài đối thoại.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 4

Task 4Work in groups. Tell each other which of the cities you prefer and give reasons.

(Làm việc từng nhóm. Kể cho nhau thành phố nào trong hai thành phố bạn thích hơn và lý do.)

Lời giải chi tiết:

A : I prefer London to New York, because it has more parks, and more ancient palaces, buildings such as Birmingham Palace, The Houses of Parliament,...

B : But I prefer New York, because it has more modem tall buildings and the friendliness and openness of the residents there, as a result of this we can feel more comfortable.

A : I agree with you about this. And the means of transport in both cities are convenient.

B : Ok. You can say it again.

Tạm dịch:

A: Tôi thích London hơn New York, bởi vì nó có nhiều công viên hơn, và nhiều cung điện cổ xưa hơn, các tòa nhà như Cung điện Birmingham, Tòa nhà Quốc hội, ...

B: Nhưng tôi thích New York, bởi vì nó có nhiều tòa nhà cao tầng và sự thân thiện và cởi mở của người dân ở đó, do đó chúng tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn.

A: Tôi đồng ý với bạn về điều này. Và phương tiện vận tải ở cả hai thành phố đều thuận tiện.

B: Ok. Tôi đồng ý.

Loigiaihay.com

Task 1

Task 1Complete each question in A with a suitable word in B.

(Hoàn chỉnh mỗi câu hỏi ở A với từ thích hợp ở B.)

A

B

1. When was the city?

2. What is the like?

3. What are the like?

4. How many are there?

5. What is the of the city?

6. What is its?

a. people

b. area

c. population

d. founded

e. parks

f. transport

Lời giải chi tiết:

1. d               2. f               3. a - e          

4.e                5. b - c          6. b - c

Tạm dịch:

1. Thành phố được thành lập khi nào?

2. Giao thông như thế nào?

3. Con người như thế nào? / Các công viên như thế nào?

4. Có bao nhiêu công viên?

5. Diện tích của thành phố là? / Dân số của thành phố là?

6. Diện tích của nó là? / Dân số của nó là?

Task 2

Task 2Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. 

(Làm việc từng đôi. Một người đọc thông tin về New York, và người kia đọc thông tin về Luân Đôn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Lời giải chi tiết:

A : When was New York founded?

B : In 1624. And what about London?

A : London is older. It was founded in 43 AD. What’s the area of New York?

B : 946 km2. It's smaller than London, 1,610 km2. What's the population of New York?

A : It has more than 7 million people in the city. How about London?

B : The same.

A : How many national holidays do New Yorkers have?

B : Only seven. What are the people in London like?

A : They’re formal and reserved.

B : Oh, on the contrary. New Yorkers are open and friendly.

A : Are there many parks in New York?

B : No, only one, but it’s big. What about London?

A : There are five big parks in the centre of London.

B : How interesting! People have many places for pleasure and walk.

Tạm dịch:

A: Khi nào New York được thành lập?

B: Năm 1624. Còn London thì sao?

A: London già hơn. Nó được thành lập vào năm 43 sau Công nguyên. Diện tích New York là?

B: 946 km2. Nó nhỏ hơn London, 1.610 km2. Dân số của New York là?

A: Nó có hơn 7 triệu người trong thành phố. Thế còn London?

B: Cũng vậy.

A: Có bao nhiêu ngày lễ quốc gia mà người dân New York có?

B: Chỉ có bảy. Những người ở London như thế nào?

Đ: Họ chính thức và được bảo lưu.

B: Ồ, ngược lại. Người dân New York cởi mở và thân thiện.

A: Có nhiều công viên ở New York không?

B: Không, chỉ có một, nhưng nó lớn. Còn London thì sao?

A: Có năm công viên lớn ở trung tâm London.

B: Thật thú vị! Mọi người có nhiều nơi cho niềm vui và đi bộ.

Task 3

Task 3Read and practise the dialogue.

(Đọc và thực hành bài đối thoại.)

A: So we've learned a lot about New York and London. Let's make some comparisons between them.

B: All right. First, the area of London is 1610 square km. and that of New York is 946 square km. so London is larger.

A: That's right. But its population is as hig as that of New York. Both cities have a population of 7 million.

B: Yes. but New York has more high buildings than London.

Tạm dịch: 

A: Vậy, chúng ta đã học được rất nhiều về New York và London. Hãy thực hiện một số so sánh giữa chúng.

B: Được rồi. Đầu tiên, khu vực London 1610 km vuông và của New York là 946 km vuông. Vì vậy London lớn hơn.

A: Đúng vậy. Nhưng dân số của nó giống như ở New York. Cả hai thành phố có dân số 7 triệu người.

B: Vâng. Nhưng New York có nhiều tòa nhà cao hơn London.

 

 


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.