Tiếng Anh lớp 10

Unit 15: Cities - Các thành phố

Language focus - Unit 15 trang 164 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Exercise 1: Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required.

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation: /θ/ - /ð/

Grammar and vocabulary: 

1. Non-defining and defining relative clauses

2. Although to connect contrasting ideas

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

/θ/ /ð/

think

thought

mouth

thin

something

birthday

they

those

clothes

 then

another

brother

* Practise the sentences.

(Luyện tập các câu sau)

1. I thought Mr. Smith was thirty-three.

2. But next Thursday will be his thirtieth birthday.

3. Something about him makes me think he is like my brother.

4. The roses that you gave him are beautiful.

5. Look at the clothes on that thin man over there!

Tạm dịch: 

1. Tôi nghĩ ông Smith đã ba mươi ba tuổi.

2. Nhưng thứ Năm tới sẽ là sinh nhật thứ ba mươi của anh ấy.

3. Một cái gì đó về anh ta làm cho tôi nghĩ rằng anh ấy giống như anh trai của tôi.

4. Hoa hồng mà bạn tặng cho anh ấy thật đẹp.

5. Hãy nhìn vào quần áo trên người đàn ông mảnh mai ở đằng kia!

Grammar and vocabulary: 

Exercise 1: Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required.

(Gạch dưới mệnh đề tính từ ở những câu này, và nói rõ phải chúng là xác định(D) hoặc không xác định(ND). Thêm dấu phẩy (,) nơi cần thiết.)

1. Washington D.C. which is located on the East Coast of the United States has many interesting and historical places to visit.

2. Brasilia which is located on the Granada River became the capital of Brazil in 1960.

3. Mexico City which has a population of nearly 20,000.000 is the largest metropolitan area in the world.

4. Seoul which hosted the 1988 Summer Olympics is well-known for its shopping centres.

5. Kyoto which used to be the capital of Japan has many temples.

Hướng dẫn giải:

1. ND - Washington D.C., which is located on the East Coast of the United States, has many interesting and historical places to visit.

2. ND - Brasilia, which is located on the Granadá River, became the capital of Brazil in 1960.

3. ND - Mexico City, which has a population of nearly 20.000.000, is the largest metropolitan area in the world.

4. ND - Seoul, which hosted the 1988 Summer Olympics, is well-known for its shopping centres.

5. ND - Kyoto, which used to be the capital of Japan, has many temples.

Tạm dịch:

1. Washington D.C., nằm trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, có nhiều địa điểm thú vị và lịch sử để tham quan.

2. Brasilia, nằm trên sông Granadá, trở thành thủ đô của Brazil vào năm 1960.

3. Thành phố Mexico, có dân số gần 20.000.000, là khu vực đô thị lớn nhất trên thế giới.

4. Seoul, nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè 1988, nổi tiếng với các trung tâm mua sắm.

5. Kyoto, vốn từng là thủ đô của Nhật Bản, có nhiều ngôi chùa.

Exercise 2: Combine the following sentences, using although.

(Kết hợp những câu sau, dùng although.)

1. There is not much to do in the countryside. I prefer living in the countryside.

2. There is a lot of pollution in Los Angeles. It is an ideal place to live.

3. The shops are crowded. People are not buying much.

4. The city is a favourite tourist destination for many people. It has its problems.

5. It is a safe neighbourhood. It is best to be careful.

Hướng dẫn giải:

1. Although there is not much to do in the countryside, I prefer to live in it.

2. Although there is a lot of pollution in Los Angeles, it is an ideal place to live.

3. Although the shops are crowded, people are not buying much.

4. Although the city is a favourite tourist destination for many people, it has its problems.

5. Although it is a safe neighbourhood, it is best to be careful.

Tạm dịch:

1. Mặc dù không có nhiều việc phải làm ở nông thôn, tôi thích sống ở đó hơn.

2. Mặc dù có rất nhiều ô nhiễm ở Los Angeles, nhưng đây là một nơi lý tưởng để sinh sống.

3. Mặc dù các cửa hàng đông đúc, mọi người không mua nhiều.

4. Mặc dù thành phố là một địa điểm du lịch ưa thích của nhiều người nhưng nó có vấn đề.

5. Mặc dù nó là một khu phố an toàn, tốt nhất là hãy cẩn thận.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Writing - Unit 15 trang 162 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 15 trang 162 SGK Tiếng Anh 10

Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Dôn. Sau đó viêt câu trả lời cho các câu hỏi.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 15 trang 159 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Read and practise the dialogue. (Đọc và thực hành bài đối thoại.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 15 trang 156 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F). (Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)

Xem chi tiết
Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 6 trang 62 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu