Thì hiện tại hoàn thành bị động - THE PRESENT PERFECT PASSIVE

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Thì hiện tại hoàn thành bị động - THE PRESENT PERFECT PASSIVE: have / has + been + pastparticiple

B. THE PRESENT PERFECT PASSIVE

(Thì Hiện tại hoàn thành bị động).

have / has + been + pastparticiple

e.g.: The doors have been just repainted.

(Các cửa vừa được Sơn lại.)

The school library has been given a lot of books in foreign languages.

(Thư viện trường được tặng nhiều sách ngoại ngữ)

Loigiaihay.com

Đại từ quan hệ - Who, Which, That Đại từ quan hệ - Who, Which, That

C.WHO. WHICH, THAT: là đại từ quan hệ (relative pronouns) khi trước nó có một tiền ngữ (an antecedent).

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit  5 trang 56 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 10

1.Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F).

Xem chi tiết
Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Xem chi tiết
Listening - Unit 2 trang 26 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 2 trang 26 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen to the conversations and match them with the pictures.

Xem chi tiết
Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Make questions for (he following responses. (Viết câu hỏi cho những câu trả lời sau.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu