Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10


Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ 

Look at the pictures, and then answer the questions.

(Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever visited a zoo or a forest?

(Bạn đã bao giờ đến thăm một vườn thú hay một khu rừng chưa?)

2. What animals are you interested in? Why?

(Bạn thích động vật gì? Tại sao?)

3. Do you need to protect animals forests?

(Bạn có cần bảo vệ rừng động vật không?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho Chi Minh City in 1970.

(Có. Tôi đến thăm vườn thú một lần khi tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1970.)

2. I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... because these animals are at risk of being extinct.

(Tôi quan tâm đến các loài động vật hoang dã như hổ, sư tử hoặc những con gấu màu nâu, ... vì những con vật này có nguy cơ bị tuyệt chủng.)

3. Yes. I think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in the near future.

(Có. Tôi nghĩ chúng ta nên bảo vệ động vật và rừng, bởi vì nếu không, chúng sẽ biến mất trong tương lai gần.)

While

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, and then do the tasks that follows.

(Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

   

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants and animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants and animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease and many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man and most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water and provide power for homes and industries. Frees, grasses, and other plant life play an important part in the natural circulation of water, and thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent floods and leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened and the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants and animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature's defence.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Sự mất rừng đang tàn phá sự đa dạng động thực vật của trái đất. Các nhà khoa học nói mỗi năm khoảng 5.000 chủng loại dộng thực vật đang bị xóa đi. Điều này đặc biệt gây lo lắng vì nhiều động thực vật đó có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiêu bệnh khác. Chúng ta có lẽ không bao giờ biết cái giá thật sự cùa sự tàn phá này.

Con người và phần lớn động vật cần một số lượng nước thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa vụ cùa họ. Các đập thủy điện giữ nước cần thiết và cung cấp điện cho gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ và sự sống thực vật khác giữ một phần quan trọng trong sự tuần hoàn nước trong thiên nhiên, và do đó giúp bảo vệ nó. Không có cây cò, phần lớn nước sẽ chảy đi vừa khi nó đổ xuống, mang đi lớp đất quý giá. Nước chảy nhanh sẽ gây ra lụt thường xuyên và để lại ít nước trong mùa khô.

Trong những ngày này không thể mở từ báo mà không đọc về thiệt hại chúng ta đang làm cho môi trường. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người chúng ta có thể làm gì? Chúna ta không thể làm vệ sinh các sông và biển bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất cùa các động thực vật. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn sự làm tệ hại hơn vấn đề trong khi các nhà khoa học tìm câu trà lời, và những luật được thông qua trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Task 1

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B.

(Ghép từ ở A với định nghĩa phù hợp ở B.)

A

B

1. eliminate

2. circulation

3. run-off

4. hydroelectric 

a. the movement of something around a closed system

b. concerning or producing electricity by the power of falling water

c. remove or get rid of completely

d. liquid which flows off or from (something)

Lời giải chi tiết:

1. c 2. a 3. d 4. b

1 - c: eliminate = remove or get rid of completely

(loại trừ: loại bỏ hoặc thoát khỏi hoàn toàn)

2 - a: circulation = the movement of something around a closed system

(chu kỳ: sự chuyển động của một thứ gì đó xung quanh một hệ thống khép kín)

3 - d: run-off = liquid which flows off or from (something)

(rửa trôi: chất lỏng chảy ra hoặc từ (một cái gì đó))

4 - b: hydroelectric = concerning or producing electricity by the power of falling water

(thủy điện: liên quan hoặc sản xuất điện bằng sức mạnh của nước chảy)

Task 2

Task 2Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định những câu sau đúng(T) hay sai (F).)

1. Each year about fifty hundred species of plants and animals are eliminated.

(Mỗi năm khoảng năm mươi trăm loài thực vật và động vật bị loại bỏ.)

2. Many kinds of plants could be used to treat various dangerous diseases.

(Nhiều loại thực vật có thể được sử dụng để điều trị các bệnh nguy hiểm khác nhau.)

3. Water can be held on land by vegetation.

(Nước có thể được giữ trên đất bằng thảm thực vật.)

4. Man is constantly doing harm to the environment.

(Con người liên tục làm hại đến môi trường.)

5. Plants may cause floods and erosion.

(Cây có thể gây lũ lụt và xói mòn.)

6. We can do nothing to save the earth.

(Chúng ta không thể làm gì để cứu Trái Đất.)

Lời giải chi tiết:

1. T           

2. T         

3. T           

4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods and erosion.)

(Thực vật giữ nước lại, vì vậy chúng ngăn chặn dòng chảy nhanh cái mà có thể gây ra lũ lụt và xói mòn.)

6. F (We can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature’s defence.)

(Chúng ta có thể ngừng làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong khi các nhà khoa học tìm kiếm câu trả lời và luật được thông qua để bảo vệ tự nhiên.)

Task 3

Task 3Choose the most suitable main idea for each paragraph.

(Chọn ý chính phù hợp nhất cho mỗi đoạn văn.)

1. We cannot live without water.

(Chúng ta không thể sống thiếu nước.)

2. Let’s do something to save the earth.

(Hãy làm một cái gì đó để cứu Trái Đất.)

3. Forests give us a lot of valuable things.

(Rừng cho chúng ta rất nhiều thứ quý giá.)

4. Vegetation can help conserve water.

(Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.)

Lời giải chi tiết:

A - 3 B - 4 C - 2

After

AFTER YOU READ  

Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest?

(Hậu quả của việc mất rừng là gì?)

2. How important is water in our life?

(Nước trong cuộc sống của chúng ta quan trọng như thế nào?)

3. What should we do for the future of our planet?

(Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh chúng ta?)

Lời giải chi tiết:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. And this loss may bring about serious damage to man and other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat and severe weather.

(Việc mất rừng đang phá hủy sự đa dạng của thực vật và động vật của trái đất. Và sự mất mát này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho con người và các động vật khác nhau: lũ lụt thường xuyên, đất nghèo nàn, môi trường sống tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt.)

2. Water plays a very important role in living beings' life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example, we need water to grow our food, keep animals and fowls in our homes and produce power.

(Nước đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Không có nước, không có vật sống trên trái đất có thể tồn tại. Ví dụ chúng ta cần nước để trồng thức ăn, nuôi động vật và gia cầm trong nhà và tạo ra sức mạnh.)

3. We should stop and prevent doing what can do serious damage to our environment by conserving rare plants and animals and by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

(Chúng ta nên dừng lại và ngăn chặn làm những gì có thể làm phá hoại nghiêm trọng đến môi trường của chúng ta bằng cách bảo tồn thực vật và động vật  quý hiếm và bằng cách ngăn chặn sự ô nhiễm của tất cả các loại: không khí, nước và đất.)


Bình chọn:
3.7 trên 229 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí