Tiếng Anh lớp 10

Unit 7: The Mass Media - Phương tiện truyền thông đại c..

Speaking - Unit 7 trang 76 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words .(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

B.SPEAKING (Nói) 

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words

(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

Hướng dẫn giải:

Task 2: Work in pairs Work out when feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Vạch ra những đặc điểm chung của các loại phương tiện truyền thông đại chúng và những nét chính của mỗi loại.)

 provide information and entertainment orally (through mouth)

 receive information aurally (through ears)

 present information and entertainment visually (through eyes)

 receive information visually (through eyes)

 present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

 get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

 provide / deliver information and entertainment

Hướng dẫn giải:

The mass media - provide/ deliver information and entertainment
Radio

- provide information and entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Fimls

- present information and entertainment visually

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

Internet

- provide, deliver or get information and entertainment visually and aurally. 

- TV presents information and entertainment visually and we receive them through our eyes.

- Films present information and entertainment visually.

- The Internet provides, delivers us information and entertainment and we can get them through our eyes and ears.

Tạm dịch:

- TV trình bày thông tin và giải trí một cách trực quan và chúng tôi nhận được chúng qua đôi mắt của chúng tôi.

- Phim trình bày thông tin và giải trí một cách trực quan.

- Internet cung cấp, cung cấp cho chúng tôi thông tin và giải trí và chúng tôi có thể đưa chúng qua mắt và tai của chúng tôi.

Task 3: Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Nói về những loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media?

2. What feature(s) do they have in common?

3. What are their distinctive features?

Hướng dẫn giải:

1. The different types of the mass media are the types which provide information and entertainment orally, aurally and visually, that is we receive or get the information and entertainment through cars, eyes or mouth.

2. The feature these types of the mass media have in common is they provide and deliver information and entertainment to people.

3. The radio provides information and entertainment orally and through the radio, we can get information and entertainment.

- The television gets and provides information and entertainment visually and aurally.

- The Internet provides, delivers and gets information and entertainment visually and aurally.

- Newspapers and magazines provides information and entertainment visually. They receive information orally and visually.

- Films provides us information and entertainment visually and aurally.

Tạm dịch:

1. Các loại phương tiện thông tin đại chúng khác nhau là gì?

Các loại phương tiện thông tin đại chúng khác nhau là các loại cung cấp thông tin và giải trí bằng miệng, một cách tự nhiên và trực quan, đó là chúng tôi nhận hoặc nhận thông tin và giải trí thông qua xe hơi, mắt hoặc miệng.

2. Chúng có điểm chung nào?

Các tính năng của các loại phương tiện thông tin đại chúng có điểm chung là chúng cung cấp và cung cấp thông tin và giải trí cho mọi người.

3. Các tính năng đặc biệt của chúng là gì?

- Các đài phát thanh cung cấp thông tin và giải trí bằng miệng và thông qua các đài phát thanh, chúng tôi có thể nhận được thông tin và giải trí.

- Truyền hình nhận và cung cấp thông tin và giải trí một cách trực quan và qua tai

- Internet cung cấp, cung cấp và nhận thông tin và giải trí một cách trực quan và bằng tai.

- Báo và tạp chí cung cấp thông tin và giải trí một cách trực quan. Họ nhận được thông tin bằng miệng và trực quan.

- Phim cung cấp cho chúng ta thông tin và giải trí một cách trực quan và bằng tai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listening - Unit 7 trang 77 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 7 trang 77 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 7 trang 79 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 7 trang 79 Tiếng Anh 10

Exercise 2: Complete the following sentences, using for. since or ago. (Điền các câu sau. dùng for, since hoặc ago.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng