Động từ khuyết thiếu - Modals


I.WILL;II.WILL vs (BE) GOING TO

I.WILL: là khiếm trợ động từ (a modal), được dùng:
1.cấu tạo: Thì tương lai đơn (Simple future): diễn tả sự kiện xảy ra ở một thời điểm cụ thể trong tương lai.
       e.g.: We’ll go to the art exhibition next weekend.
(Chúng tôi sẽ đi dự cuộc triển lãm hội họa tuần tới.)                                       2. ở mệnh đề chánh của điều kiện có thể xảy ra ở tương lai.                                   e.g.: If I work harder, I’ll earn much more money.
(Nếu tôi làm việc cần mẫn hơn, tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn )
3.diễn tả lời liên đoán (a prediction),                                                                     e.g.: It will be rainy tomorrow.
             (Ngày mai trời sẽ có mưa.)
4.quyết định lúc nói (a decision at the moment of speaking)
         e.g.: A. The phone is ringing. (Điện thoại reo.)
                 B.I’ll answer it. (Tôi trả lời cho.)
5.lời đề nghị.
         e.g.: The suitcase looks heavy. I'll help you.
                (Va-li trông có vẻ nặng. Tôi giúp bạn nhé.)
6.lời hứa (a promise).
  e.g.: Thanks for lending me your book. I'll give it back to you next Friday.
(Cảm ơn cho tôi mượn cuốn sách .Tôi sẽ trả cho bạn Thứ Sáu tới.)
7.Will you + V ... !
-diễn tả lời mời (an invitation).
      e.g.: Will you come to our dinner this Friday?
(Mời bạn đến dùng cơm tối với chúng tôi Thứ Sáu này ?)
-diễn tả lời yêu cầu (a request).
      e.g.: Will you close the window, please?
             (Bạn vui lòng đóng cửa sổ.)
II.WILL vs (BE) GOING TO.
a - WILL: diễn tả lời tiên đoán (sự kiện có thể xảy ra hoặc không),                              e.g.: The train will be late today.
                (Hôm nay xe lửa sẽ trễ.)
-BE GOING TO: lời tiên đoán điều gì chắc chắn xảy ra ở tương lai vì có dấu
hiệu / chứng cứ ở hiện tại.
         e.g.: There are lots of dark clouds. It’s going to rain.
                     (Có nhiều mây đen. Trời sẽ mưa.)
- WILL: quyết định lúc nói.
            e.g.: You look tired. I’ll get you a glass of lemonade.
                   (Bạn trông có vẻ mệt. Tôi lấy cho bạn ly nước chanh nhé.)
-BE GOING TO: quyết định trước khi nói.
            e.g: The committee is going to build a new office building.
                  (Ủy ban sẽ xây một cao ổc văn phòng mới.)


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.