Tiếng Anh lớp 10

Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Câu điều kiện loại 3 - Conditional sentences type 3

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

CONDITIONAL SENTENCE type 3 (Câu điều kiện loại 3)  

  1. Form (Dạng)

           “If” clause              main clause
           past perfect           past of modal + have + subjunctive p.p.
                                      (past conditional tense)

*past perfect subjunctive (Quá khứ hoàn thành giả định): HAD + p.p.

*past conditional tense (thì quá khứ điều kiện): Past of modal + have + p.p.

2.Use (Cách dùng):

  Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

         e.g.: If he had studied hard last term, he would have done the test well.

(Nếu anh ấy học chăm học kỳ vừa qua, anh ấy đã làm bài kiểm tra tốt.)

               We would have gone on a picnic yesterday if it hadn’t rained.                           (Hôm qua chúng tôi đã đi dã ngoại nếu trời không mưa.)

Các bài liên quan:

Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 11 trang 114 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 11 trang 114 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Most of the students in Nga’s class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done.

Xem chi tiết
Listening - Unit 11 trang 115 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 11 trang 115 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 11 trang 117 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 11 trang 117 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them. and fill in each blank of the notes with a suitable expression.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng