Câu điều kiện loại 2 - Conditional sentences type 2


Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).

 CONDITIONAL SENTENCE TYPE 2

(Câu điều kiện loại 2)

1. Form (Dạng)

If clause  (mệnh đề if) Main clause (mệnh đề chính)
If + S + Ved/2 (quá khứ đơn) / was/ were V-ing (quá khứ tiếp diễn) would/ could + V(nguyên thể)

2. Use (Cách dùng)

Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. 

Ví dụ:

- It my brother were here, he would help me with my essay.

(Nếu anh tôi có ờ đây, anh ấy sẽ giúp tôi bài luận văn.)

- If you had a million dollars, what would you do?

(Nếu bạn có một triệu đô la, bạn sẽ làm gì?)

3. Chú ý:

- Câu trúc “If I were you / in your position, I’d +V +..." (nếu tôi là bạn/ ở vị trí của bạn) được dùng diễn tả  lời khuyên.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t lake that course.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không theo khóa học đó.)

- "COULD" được dùng ở mệnh đề “IF”: diễn tả điều kiện có thể xảy ra theo lý thuyết, nhưng thực tế không thực hiện được.

Ví dụ: If my friend could speak Japanese, he would get that job.

(Nếu bạn tôi nói được tiếng Nhật, anh ấy được việc làm đó.)


Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.