Tiếng Anh lớp 10

Unit 9: Undersea World - Thế giới dưới nước

Câu điều kiện loại 2 - Conditional sentences type 2

Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).

 CONDITIONAL SENTENCE TYPE 2. (Câu điều kiện loại 2)

a.Form (Dạng)

“If” clause                                          main clause
past subjunctive                                 past of modal +V

b.Use (Cách dùng). Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).
        e.g.: It my brother were here, he’d help me with my essay.
               (Nếu anh tôi có ờ đây. anh ấy giúp tôi bài luận văn.)
               If you had a million dollars, what would you do?
              (Nếu bạn có một triệu Mỹ kim(đô-la), bạn làm gì?)
*Câu trúc “If I were you / in your position, I’d +V +..." được dùng diễn tả  lời khuyên.
           e.g.: If I were you, I wouldn’t lake that course.
                  (Nếu tôi là bạn, tôi không theo khóa học đó.)
*‘‘COULD" được dùng ở mệnh đề “IF”: diễn tả điều kiện có thể xảy ra
theo lý thuyết, nhưng thực tế không thực hiện được.
        e.g.: If my friend could speak Japanese, he would get that job.
               (Nếu bạn tôi nói được tiếng Nhật, anh ấy được việc làm đó.)

Các bài liên quan:

Cách dùng của Should Cách dùng của Should

SHOULD: là khiếm trợ động từ, được dùng: 1. diễn tả lời khuyên. 2.Từ hỏi + should: yêu cầu cho một lời khuyên.

Xem chi tiết
Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Look at map and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những gì nhóm của em đã thảo luận.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 4 trang 50 SGK Tiếng Anh 10

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre and ask you tell him / her the facts

Xem chi tiết
Speaking - Unit  5 trang 56 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 10

1.Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F).

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu