Tiếng Anh lớp 10

Unit 7: The Mass Media - Phương tiện truyền thông đại c..

Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

D. WRITING 

Writing about advantages and disadvantages of television.

(Viết về những lợi ích và bất lợi của truyền hình).

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below.

(Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Advantages of television

Disadvantages of television

● Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things.

● Television can make things memorable because it presents information in an effective way.

● It entertains us. Watching it is an enjoyable way to relax.

● It increases the popularity of sports and games.

● It makes us aware of our global responsibilities.

● Television can make us passive. We don't have to think so our brains become lazy.

● It encourages us to buy things that we don't need.

● It takes time away from activities such as reading and games.

● Some television programmes may make people violent.

● Television interferes with family life and communication.

Tạm dịch:

Lợi ích của truyền hình

Tác hại của truyền hình

- Truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.

- Truyền hình có thể làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó diễn đạt thông tin một cách có hiệu quả.

- Nó giúp chúng ta giải trí. Xem tivi là cách thư giãn thú vị.

- Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.

- Nó giúp ta ý thức được trách nhiệm của mình với thế giới.

- Truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ não của chúng ta trở nên lười biếng.

- Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần.

- Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.

- Một số chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trở nên hung dữ.

- Truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

Task 2. Work in pairs . Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below.

(Thảo luận các lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng, và ghi chúng vào các cột dưới đây.)

 

Advantages

Disadvantages

Radio

 

 

Newspapers

 

 

The Internet

 

 

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

 

Lợi ích                                    

Bất lợi

Radio

 - khiến con người vui vẻ

- khiến cuộc sống dễ dàng và thú vị hơn

- mở mang tri thức

- ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ và hành động của con người

 - khiến con người trở nên lười

Báo

 - mang đến tất cả thông tin, gia đình và nước ngoài, cho con người

- mọi người có thể chia sẻ quan điểm/kinh nghiệm

- mở rộng hiểu biết và kiến thức

- ảnh hưởng đến cách con người nghĩ và sống

 

Internet

- truy cập nhanh tới giải trí và thông tin

-  mở rộng hiểu biết và kiến thức

- mọi người có thể chia sẻ quan điểm/kinh nghiệm

- khiến cuộc sống dễ dàng và thú vị hơn

- khiến mọi người vui vẻ thoải mái

 - tốn tiền và thời gian

- gián đoạn nói chuyện của mọi người

- khiến con người tiêu cực

- làm hại mắt

Task 3: Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2.

(Viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một trong những phương tiện truyền thông đại chúng được thảo luận đến ở Bài tập 2.)

Hướng dẫn giải:

In our modern society, newspapers play a vital role in our daily life. Newspapers bring us a lot of conveniences including their usefulness and importance.

Newspapers is the main source of detailed information about what is going on around us and in the world. They also broaden our knowledge, they help us to learn about other countries and peoples. They help us daily in shopping through announcements and advertisements in markets. Moreover, newspapers can also entertain us with stories, comics. ...etc... And another importance of newspapers in free countries is they serve not only as a means of prompting understanding between peoples in the world but also of protecting people from being oppressed.

In general, however, newspapers should be read with caution, for its capacity to do harm is great, that is they exert a profound influence on the minds of their readers.

Tạm dịch:

Trong xã hội hiện đại của chúng ta, báo chí đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Báo chí mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích bao gồm cả tính hữu ích và tầm quan trọng của chúng.

Báo chí là nguồn thông tin chi tiết chính về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta và trên thế giới. Chúng cũng mở rộng kiến thức của chúng ta, chúng giúp chúng ta tìm hiểu về các quốc gia và dân tộc khác. Chúng giúp chúng ta hàng ngày trong việc mua sắm thông qua các thông báo và quảng cáo trên thị trường. Hơn nữa, báo chí cũng có thể giải trí với những câu chuyện, truyện tranh,vv. Và một tầm quan trọng khác của báo chí ở các quốc gia tự do là chúng phục vụ không chỉ như một phương tiện thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới mà còn bảo vệ con người khỏi bị áp bức.

Nói chung, tuy nhiên, báo chí nên được đọc thận trọng, vì khả năng làm hại của nó là rất lớn, đó là chúng gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí của độc giả của chúng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 7 trang 79 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 7 trang 79 Tiếng Anh 10

Exercise 2: Complete the following sentences, using for. since or ago. (Điền các câu sau. dùng for, since hoặc ago.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 7 trang 77 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 7 trang 77 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 7 trang 76 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 7 trang 76 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words .(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng