Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4 trên 127 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

Các thành phố trên thế giới

- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

- Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

- Australia /ɑːˈstreɪl.jə(n): Úc

- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə(n): châu Nam Cực

- award /əˈwɔrd(n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

- common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

- continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

- creature /ˈkri·tʃər(n): sinh vật, tạo vật

- design /dɪˈzɑɪn(n, v): thiết kế

- journey /ˈdʒɜr·ni(n): chuyến đi

- landmark /ˈlændˌmɑrk(n): danh thắng (trong thành phố)

- lovely /ˈlʌv·li(adj): đáng yếu

- musical /ˈmju·zɪ·kəl(n): vở nhạc kịch

- palace /ˈpæl·əs(n): cung điện

- popular /ˈpɑp·jə·lər(adj): nổi tiếng, phổ biến

- postcard /ˈpoʊstˌkɑrd(n): bưu thiếp

- symbol /ˈsɪm·bəl(n): biểu tượng

- tower  /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp

- UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ(n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

- well-known /ˈwelˈnoʊn(adj): nổi tiếng

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 9: Cities of the World

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu