Skills - trang 37 Review 3 (Units 7 - 8 - 9) tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Skills (Kỹ năng) - trang 37 Review 3 (Units 7 - 8 - 9) tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS

Bài 1

Task 1. Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them.

(Đọc hai phần miêu tả về những môn thể thao lạ khắp thế giới và chọn tiêu đề cho chúng.)

STRANGEST SPORTS

A. Putting Your Toes Together

B. Who's faster: You or The Cheese?

1. ___________

Cheese rolling is one of the simplest sports. They roll a big round piece of cheese from the top of a hill and competitors chase after it. The first person to cross the finish line at the bottom of the hill wins (the cheese of course)

Very few people can catch the rolling cheese because it can travel up to 112km an hour.

2. ___________

Toe wrestling is a popular sport for children. Two children lock their toes together and try to force the other's foot to the ground. There is even the World Toe Wrestling Competition. It first started in Derbyshire, UK in 1976.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

Tạm dịch:

1. Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?

Cuộn phô mai là một trong những môn thể thao đơn giản nhất. Họ cuộn một miếng phô mai lớn hinh tròn từ đỉnh đồi và các đối thủ sẽ chạy sau nó. Người đầu tiên băng qua vạch kết thúc ở chân đồi sẽ chiến thắng (dĩ nhiên là giành được phô mai). Rất ít người có thể bắt kịp cuộn phô mai bởi vì nó có thể di chuyển với vận tốc 112km/giờ.

2. Đặt những ngón chân của bạn canh nhau.

Vật ngón chân là môn thể thao phổ biến cho trẻ em. Hai đứa trẻ khóa ngón chân của chúng vào nhau và cố gắng ấn bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có Cuộc thi Vật chân thế giới. Nó được tổ chức lần đầu tiên ở Derbyshire, Anh vào năm 1976.

Bài 2

Task 2. Which sport is it?

Use the information from the passages in 1 to tick (√) the correct box.

(Môn thể thao nào? Sử dụng thông tin từ đoạn văn trong phần 1 để đánh dấu chọn trong khung chính xác.)

 

Putting your toes together

Who's faster: You or The Cheese?

1. They need a hill to play the sport.

 

 

2. They use the lower part of the body for the sport.

 

 

3. It travels as fast as 112 kilometers an hour.

 

 

4. It first started in the United Kingdom.

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Putting your toes together

Who's faster: You or The Cheese?

1. They need a hill to play the sport.

 

2. They use the lower part of the body for the sport.

 

3. It travels as fast as 112 kilometers an hour.

 

4. It first started in the United Kingdom.

 


Tạm dịch:
 

 

Đặt những ngón chân của bạn cạnh nhau

Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?

1. Họ cần một ngọn đồi để chơi môn thể thao

 

2. Họ sử dụng phần bên dưới cơ thể cho môn thể thao.

 

3. Nó di chuyển nhanh với vận tốc 112 km/giờ.

 

4 Nó bắt đầu lần đầu tiên ở Anh.

 

Bài 3

Task 3. Work in groups. Interview your friends aba their likes. Take notes in the table and read it to your class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè về điều họ yêu thích.)

Questions

Person 1

Person 2

1. What city/country would you like to visit?

 

 

2. What sports/games do you like playing?

 

 

3. What TV programme do you like best?

 

 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Câu hỏi

Người 1

Người 2

1. Bạn muốn thăm thành phố/quốc gia nào ?

 

 

2. Bạn thích chơi môn thể thao/trò chơi nào?

 

 

3. Bạn thích chương trình truyền hình nào nhất?

 

 


Bài 4

Task 4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks.

(Nghe bài phỏng vấn với Nick và điền vào chỗ trống.)

Interviewer: Nick, have you ever taken part in a sports (1)                ?

Nick: Yes, I have, a (2)                 competition. But I didn't win any prizes.

Interviewer: Have you ever been to another (3)                    ?

Nick: Yes, I am now here in Viet Nam, and I've been to (4)                 too.

Interviewer: Have you ever watched a (5)                  . series?

Nick: Oh, several. But I like The Adventures of Peter Pan best.

Interviewer: Thank you, Nick.

Lời giải chi tiết:

(1) competition

(2) skiing

(3) country

(4) Canada     

(5) cartoon

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?

Nick: Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.

Người phỏng vấn: Bạn từng đến quốc gia khác chưa?

Nick: Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.

Người phỏng vấn: Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình chưa?

Nick: Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.

Người phỏng vấn: Cảm ơn Nick.

Bài 5

Task 5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening.

(Nghe một cuộc phỏng vấn với Phong và hoàn thành câu trả lời với thông tin từ bài nghe.)

Questions 

Answers 

What competition?

1. ________ 

What country?

2. ________

What cartoon?

3. ________

Lời giải chi tiết:


Questions 

Answers 

What competition?

1. running race 

What country?

2. Thailand

What cartoon?

3. Wait and See

Tạm dịch:

Câu hỏi

Trả lời

Cuôc thi nào?

1. thi chạy

Quốc gia nào?

2. Thái Lan

Phim hoat hình nào?

3. Wait and See
Audio script:

Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition?

Phong: Yes, once. I took part in a running race when I was in grade 5.

Interviewer: Did you win?

Phong: No, I came second.

Interviewer: And... Have you ever been to another country?

Phong: Yes, Thailand.

Interviewer: OK. Have you ever watched a cartoon series?

Phong: Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf.

Interviewer: Thank you, Phong.

Dịch bài nghe:

Người phỏng vấn: Bạn có bao giờ tham gia một cuộc thi thể thao nào không?

Phong: Vâng, một lần. Tôi đã tham gia một cuộc chạy đua khi tôi học lớp 5.

Người phỏng vấn: Bạn đã giành chiến thắng?

Phong: Không, tôi về thứ hai.

Người phỏng vấn: Và ... Bạn đã từng đến một quốc gia khác chưa?

Phong: Rồi, Thái Lan.

Người phỏng vấn: OK. Bạn đã từng xem một bộ phim hoạt hình chưa? 

Phong: Vâng, Wait and See. Đó là một phim hoạt hình của Nga về một con thỏ thông minh và một con sói.

Người phỏng vấn: Cảm ơn, Phong.

Bài 6

Task 6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a complete passage about their visit.

(Mark và Tim đã đến thăm Ân Độ mùa hè năm trước. Nhìn vào thông tin trong bảng viết một đoạn văn hoàn chỉnh vể chuyến thăm của họ.)

Country

India

Cities

Delhi, Madurai

Activities

watch snake performance, visit temples and historic buildings, eat kebabs

Date

Nov 18 - 25

People

friendly

Weather

very hot

Lời giải chi tiết:

Last summer Mark and Tim went to Indian on (their) holiday for 7 days. They visited Delhi and Madurai cities. They did many activities there: watched snake performance, visited temples and historic buildings, ate kebabs.. They really love the people there because the people there are so friendly. However, the weather is so hot all the time.

Tạm dịch:

Mùa hè rồi Mark và Tim đã đến Ấn Độ nghỉ mát trong 7 ngày. Họ đã thăm Delhi và Madurai. Họ dã làm nhiều việc như: xem biểu diễn rắn, thăm chùa và tòa nhà lịch sử, ăn thịt nướng kebab... Họ thực sự yêu con người ở đó bởi vì con người ở đó rất thân thiện. Tuy nhiên, thời tiết ở đó nóng suốt.  

Từ vựng

- roll (v): cuộn

- piece of chesse: miếng phô mai

- bottom (n): đáy, chân

- wrestle (v): vật

- force (v): ép, ấn

- take part in: tham gia

- competition (n): cuộc thi 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 401 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài