Skills 2 - trang 65 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Do you agree or disagree with these statements? Tick (√) the boxes.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Task 1.  Do you agree or disagree with these statements? 

Tick (√) the boxes.

(Em có đồng ý với những câu này không?)

 

Agree

Disagree 

1. Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.

 

 

2. Robots will be able to do dangerous work for us.

 

 

3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.

 

 

4. Some people will use robots to do bad things.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. agree

2. agree

3. disagree

4. agree

Tạm dịch: 

1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

Bài 2

Task 2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what.

(Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhómHọ đang thảo luận về những gì người máy sẽ có thể làm trong tương lai. Nghe cuộc thảo luận của họ và tìm ra người nào nói gì.)

We will live more comfortably in the near future.

1. Vy

Robots will be able to do dangerous work for us.

2. ………………

If robots do all of our work, we will have nothing to do.

3. ………………

Robots will not be able to do all of our work.

4. ………………

Some people will use robots to do bad things.

5. ………………

Phương pháp giải:

Audio Script:

Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

Phong: What’s your opinion, Duy? 

Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

Phong: What about you, Mi?

Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

Dịch bài nghe:

Phong: Một số người nghĩ rằng trong tương lai gần robot sẽ có thể làm tất cả công việc của chúng ta. Bạn nghĩ gì về điều này, Vy?

Vy: Tôi đồng ý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sống thoải mái sau đó.

Phong: Ý kiến của bạn là gì, Duy?

Duy: Tôi đồng ý với Vy. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí sẽ có thể làm công việc nguy hiểm cho chúng ta.

Phong: Còn bạn thì sao?

Mi: Tôi không đồng ý, Duy và Vy. Tôi nghĩ nếu họ làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm.

Phong: Tôi đồng ý với bạn, Mi. Robot sẽ không thể thực hiện tất cả công việc của chúng ta.

Mi: Ừ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận với robot vì một số người sẽ sử dụng robot để làm những việc xấu.

Lời giải chi tiết:

1. Vy    

2. Duy     

3. Mi    

4. Phong  

5. Mi

Tạm dịch:

1. Chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

5. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

 

Bài 3

Task 3. Listen again. Tick (which statements are true or false.

(Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle).)

 

True

False

1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.

 

 

2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.

 

 

3. Mi disagrees with Duy's and Vy's opinions.

 

 

4. Mi doesn't think we should be careful with robots.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F (Vy agrees)

2. T

3. T

4. F (Mi thinks we must be careful with robots)

Tạm dịch: 

1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. 

2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy.

4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nên cẩn thận với người máy. 

Bài 4

Task 4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

(Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.)

a. future robots will use too much power

b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer

c. some people will use robots to do bad things

d. I do not think robots will be useful in our future

I do not agree with the idea that in the future robots will be useful to us. (1)                           . Secondly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2)                      .Finally, we must be careful because (3)                          .For these reasons, (4)                                 .

Lời giải chi tiết:

1. b    

2. a    

3. c    

4. d

Tạm dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta. 

Bài 5

Task 5. Write a paragraph to support the idea that: robots will be very useful in the future. You can use some of these ideas or your own.

(Viết một đoạn văn để hỗ trợ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em.)

- home robots will be able to do all of our housework

- teaching robots will be able to help children do their homework

- worker robots will be able to build houses in the air

- doctor robots will be able to help sick people

- space robots will be able to build space stations on many other planets

- robots will be able to do dangerous work for us

You can begin and end as follows:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly,                                                            .

...

For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Lời giải chi tiết:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future. 

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiên, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong không trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp đỡ người bệnh; người máy không gian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do đó mà tôi nghĩ rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta. 

Từ vựng

- near future: tương lai gần

- comfortably (adv): một cách thoải mái

- dangerous (adj): nguy hiểm

- agree (v): đồng ý

- disagree (v): không đồng ý

- careful (adj): cẩn thận

- do bad things: làm điều xấu 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 319 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 12: Robots - Người máy

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài